Olimpiady przedmiotowe "Olimpus"

Data ostatniej modyfikacji:
2021-10-5
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Olimpus
ul. Grochowska 341/268, 03-822 Warszawa
tel. 22 517 16 50, fax. 22 517 16 51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl
www.olimpus.edu.pl

 

Terminy: 

sesja jesienna - zgłoszenia do 6 X 2021, test - 4 XI 2021
sesja zimowa - zgłoszenia do 15 XII 2021, test - 11 I 2022
sesja wiosenna - zgłoszenia do 2 III 2022, test - 29 III 2022
konkurs zadań logicznych - 5 I 2022

 

Jest to komercyjny konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI SP oraz szkół średnich. Ma trzy edycje w każdym roku szkolnym, które cieszą się dość dużą popularnością. Szkoła może zgłosić minimum 8 osób. Zawody mają formę testu wielokrotnego wyboru z ciekawymi zadaniami o różnym stopniu trudności (przeważają zadania proste), które sprawdzają  zarówno wiedzę jak i zdolność logicznego myślenia. Zadania archiwalne są ogólnodostępne na stronie organizatora konkursu. Mogą urozmaicić lekcje powtórzeniowe lub zajęcia pozalekcyjne. Ułatwiają też przygotowanie się do kolejnych edycji. W tej samej formule organizowane są także zawody z innych przedmiotów.

 

Historia: 

Olimpus organizuje od 2020 konkursy przedmiotowe z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii, geografii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a od 2019 dla szkół średnich. Od roku 2019 organizowane są też konkursy Zadań Logicznych, a od 2021 - konkursy Olimpusek dla klas I-III SP.

 

Skrót regulaminu: 
  • Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział minimum 8 uczniów.
  • Szkołę można zgłosić telefonicznie, on-line lub wysyłając zgłoszenie pocztą lub faksem.
  • Szkoła może przeprowadzić konkurs w wyznaczonym dniu o dowolnej godzinie. 
  • Opłata za udział wynosi 10 zł od ucznia.
  • Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.
  • Konkurs ma formę testu jednokrotnego (w zimie) lub wielokrotnego (jesienią i wiosną) wyboru. Trwa 65 minut i składa się z 30 pytań z 3 lub 4 odpowiedziami. 
  • Na starcie uczeń otrzymuje w sesji jesiennej i wiosennej 120, a w zimowej 30 punktów. Ponadto za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za błędną odpowiedź (-1) punkt.
  • Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe.

  

Przykładowe zadania: 

klasa 4 SP
1. Po wykonaniu działań w wyrażeniu (15–4) + 30 : 2 otrzymasz
a) 20 reszty 1          b) 35          c) 26
2. Komplet płyt z nagraniami baśni kosztuje 52 zł. Wydanie książkowe jest o 24 zł tańsze. Za książki zapłacono
a) 52 zł + 24 zł          b) 52 zł – 24 zł          c) 24 zł
3. Kwadrat ma taki sam obwód jak prostokąt o wymiarach 31 cm i 29 cm. Długość boku kwadratu wynosi
a) 30 cm          b) 60 cm          c) 120 cm

klasa 5 SP
1.
W piwnicy pana Jacka żarówka świeciła nieprzerwanie przez 70 godzin. Została włączona w piątek o 18. Kiedy zgasła?
a) w poniedziałek o 18   b) we wtorek o 16   c) w poniedziałek o 16   d) w niedzielę o 20
2. Czworokąt, w którym przekątne są różnej długości, przecinają się prostopadle i dzielą na połowy to
a) kwadrat          b) równoległobok          c) prostokąt           d) romb
3. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Każda liczba różna od zera ma odwrotność.
b) Ułamek właściwy to taki, w którym licznik jest mniejszy od mianownika.
c) Iloczyn liczby i jej odwrotności jest równy 1.
d) Ułamek niewłaściwy to taki, w którym licznik jest mniejszy od mianownika.

klasa 6 SP
1
. Wymiary prostokąta są liczbami całkowitymi. Jeżeli obwód wynosi 32 cm, to boki mają
a) 4 cm i 2 cm          b) 6 cm i 10 cm          c) po 8 cm          d) 3 cm i 13 cm
2. Liczba 100 razy mniejsza od 1010 to
a) 100000000          b) 108          c) sto milionów          d) 1010: 102
3. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą.
b) Każda liczba wymierna jest albo dodatnia, albo ujemna.
c) Liczba przeciwna do liczby naturalnej jest liczbą całkowitą.
d) Liczba odwrotna do liczby naturalnej jest liczbą całkowitą.

klasa 7 SP
1. Które zdanie jest fałszywe?
a) Przekątne kwadratu, rombu i prostokąta są prostopadłe.
b) Suma kątów wewnętrznych każdego czworokąta jest taka sama.
c) Wszystkie trapezy mają dwie pary boków równoległych.
2. W trójkącie ABC dwa boki mają długości 7 cm i 13 cm. Trzeci bok ma długość
a) mniejszą niż 20 cm          b) większą niż 5 cm          c) mniejszą niż 20 cm i większą niż 5 cm
3. Cena jabłek wynosi 1,60 zł, śliwek 2,50 zł, a winogron 6 zł. Czy Jankowi wystarczy 10 zł, aby kupić 0,5 kg winogron, 2 kg oliwek i 0,75 kg jabłek?
a) tak, zostanie mu ponad 1 zł reszty
b) tak, zostanie mu mniej niż 1 zł reszty
c) nie, zabraknie mu około 1 zł

klasa 8 SP
1.
Czworokąt jest opisany na kole. Długości kolejnych boków wynoszą 15 cm, 10 cm i 18 cm. Jaką długość ma czwarty bok?
a) 18 cm          b) 23 cm          c) 20 cm          d) 25 cm
2. Wyrażenie x - 8x + 16 - 3(x - 4) zapisane jako iloczyn ma postać
a) (x - 4)2          b) -2(x - 4)2          c) (4 + x)2          d) (x - 4)(x + 4)
3.
Punkt M = (-4, 4) jest wierzchołkiem kwadratu, którego boki są równoległe do osi układu współrzędnych, a środek jest w początku układu. Suma długości przekątnych kwadratu wynosi
a) 4√2          b) 16√2          c) 18√2           d) 8√2

klasa 1 LO
1. Który zapis jest prawdziwy?
a) 2-1024 >1024-2          b) 2-1024<1024-2          c) 2-1024 =1024-2
2. Środkiem koła jest początek układu współrzędnych. Punkt K = (-1, 5) leży na okręgu. Pole koła jest równe
a) 26[tex]\pi[/tex]          b) 52[tex]\pi[/tex]          c) -26[tex]\pi[/tex]          d) 104[tex]\pi[/tex]
3. Rozwiązaniem nierówności 2|x + 1| < 4 jest
a) [-3, 1]          b) (-3, 1)          c) [-3, 1)           d) (-3, 1]

 

Konkursy matematyczne

Rozwiązania zadań z konkursów matematycznych (kuratoryjnych z województw mazowieckiego i śląskiego) w postaci filmików są zamieszczone na komercyjnej stronie MatFiz24.pl.

Powrót na górę strony