Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wrocław - WSB)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 70
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
http://www.wsb.pl/wroclaw

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

październik 2017

 

Czas trwania kursu: 

Studia zawieszone 

472 godzin (w tym 120 godzin praktyk)
3 semestry nauki, 16 zjazdów
zajęcia w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 
 • wpisowe 400 zł
 • studia 3900 zł

do 30 września wpisowe 150 zł, studia 3600 zł

 

Skrót programu: 

Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o obniżonej normie intelektualnej w warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego. Skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Program zajęć zawiera następujące przedmioty:

Ogólne przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne (oligofrenopedagogika) (214 godz.)

 • pedagogika specjalna
 • oligofrenopedagogika
 • wybrane zagadnienia z rehabilitacji społ. i zawodowej oraz rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • diagnoza i terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • rodzina i formy pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dydaktyka Specjalna (138 godz.)

 • metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • rewalidacja indywidualna
 • metodyka wychowania w internacie i świetlicy
 • metody pracy w klasie integracyjnej
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w wychowaniu i nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Praktyka zawodowa 120 godzin

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia praktyk i zdanie egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z przedmiotów realizowanych na zajęciach stacjonarnych oraz w formie e-learningu.

 

Powrót na górę strony