Konkursy, olimpiady, turnieje

Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-29
Dokument normujący: 

Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw z 18 lutego 2002 r. nr 13, poz.125) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020130125

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1290)  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001290

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (D. U. 2017 poz. 1580 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001580

 

 

Skrót postanowień: 

Dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych mogą być organizowane konkursy: interdyscyplinarne, przedmiotowe lub tematyczne. Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizują kuratoria oświaty lub zlecają ich prowadzenie innym podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną.

Dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I i II stopnia z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy mogą być organizowane olimpiady: interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych i tematyczne.
W olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadpodstawowych mogą również uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki rekomendowani przez szkołę.

Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia mogą być organizowane turnieje, jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej. 

Olimpiady i turnieje mogą być organizowane przez szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową. W organizacji olimpiad i turniejów mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty. Organizatorami turniejów mogą być także stowarzyszenia zawodowe i inne organizacje zawodowe, których działalność jest związana z daną dziedziną wiedzy lub zawodem.

Olimpiadę lub turniej organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:

  • w zawodach I stopnia - wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej z danego przedmiotu,
  • w zawodach II stopnia - niezbędny do uzyskania oceny celującej z danego przedmiotu,
  • w zawodach III stopnia - w zakresie wskazanym w programie danej olimpiady.

Organizator konkursu oraz komitet główny olimpiady lub turnieju wydają laureatowi lub finaliście zaświadczenie (wg ustalonego wzoru) o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata. Jest ono ważne na terenie całego kraju.

Konkursy i olimpiady dla uczniów gimnazjów organizowane są na dotychczaowych zasadach a ich szczegołowa realizacja opisana jest tutaj. W konkursach tych mogą uczestniczyć również uczniowie szkół podstaowych 

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych oraz turnieji i olimpiad zawodowych  uprawniających do przyjmowania do szkół laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności na rok szkolny 2018/19 można znaleźć tutaj.   Informacje o 12 olimpiadach naukowych, które mają etap międzynarodowy można znaleźć na stronach Wikipedii.

 

 

Powrót na górę strony