zDolny Śląsk (XXIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-07-4
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w VI LO we Wrocławiu
Fundator: 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław
tel. 71 782 26 27, faks 71 782 26 20
e-mail: biuro@fem.org.pl
www: http://www.fem.org.pl

strona domowa projektu

 

Dokument normujący: 

Regulamin Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

 

Stypendia przyznawane są corocznie od 2001 roku w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Program ma na celu docenienie i promowanie uczniów z terenu Dolnego Śląska uzdolnionych artystycznie, sportowo i naukowo oraz aktywnych społecznie. Stypendia fundowane są uczniom wszystkich typów szkół, począwszy od kl. IV SP, którzy  przy wysokiej ogólnej średniej ocen angażują się w działalność społeczną i mogą stanowić wzór dla rówieśników.

W roku 2023 we wszystkich kategoriach przyznanych zostanie łącznie ok. 55 stypendiów.
Wysokość stypendium (od 3500 zł do 4500 zł) zależy od etapu edukacyjnego
kandydata. 

 

Skrót regulaminu: 
 • Stypendia są przyznawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia w czterech kategoriach:
  a) stypendium naukowe - dla uczniów i studentów uzdolnionych w jednej lub wielu dziedzinach wiedzy,
  b) stypendium artystyczne - dla uczniów uzdolnionych w jednej lub wielu dziedzinach sztuki,
  c) stypendium sportowe - za osiągnięcia w określonej dyscyplinie sportowej,
  d) stypendium za dzialaność społeczną.
  We wszystkich typach wniosków, niezależnie od wybranej przez kandydata kategorii, należy opisać zaangażowanie społeczne ucznia.
 • Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego i wypłacane przez 10 kolejnych miesięcy.
 • Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania stypendiów i ich wysokość określane są co roku, zatwierdzane przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień i podawane do publicznej wiadomości.
 • W skład Kapituły wchodzą m.in. marszałek Województwa Dolnośląskiego, dolnośląski kurator oświaty, przedstawiciel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.
 • Wnioski oceniane są dwuetapowo przez Komisję Stypendialną złożoną z ekspertów różnych
  dziedzin oraz przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień. Decyzje tych gremiów są ostateczne i kandydatom nie przysługują od nich odwołania.
 • Kandydaci powinni samodzielnie wypełnić formularze wniosków (pobrane ze strony internetowej instytucji obsługującej) i dostarczyć wraz z nimi kopie dokumentów zaświadczających o swoich dokonaniach.
 • Wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnej poczty. 

 

Termin składania wniosków: 

20 IX 2023
drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "zDolny Śląsk"
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi pod koniec listopada 2023. 

 

Zasięg: 
regionalny
Wymagane dokumenty: 

Wniosek pobrany ze strony domowej wraz z załącznikami.

 

Wysokość stypendium: 
od 350 do 450 zł przez 10 miesięcy

Powrót na górę strony