Nauczyciel Roku

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Michał Śliwiński
nauczyciel w III LO Wrocław
Organizator: 

Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel./fax: 22 318 92 60-62 lub 828 13 55
http://www.glos.pl

strona domowa konkursu

Dokument normujący:

regulamin

 

Terminy: 

nadsyłanie wniosków: do 13 IX 2019 
ogłoszenie zwycięzcy: 8 X 2019

 

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej w Polsce lub poza granicami kraju.

Uczestnikiem konkursu może być każdy czynny nauczyciel bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące i kuratoria oświaty. Szkoły lub placówki oświatowe, w których zatrudnieni są nominowani przez jury Uczestnicy, zostają laureatami znaku jakości „Szkoła na Medal”.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2002 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcję „Głosu Nauczycielskiego”.

 

Skrót regulaminu: 
 • Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, gimnazjum, szkole podstawowej, średniej lub placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.
 • Do udziału w Konkursie konieczne jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami na adres Organizatora, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2016”.
 • Uczestnik może sam zgłosić swój udział w Konkursie. Zgłaszać mogą również inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.
 • W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wspierające ideę Konkursu oraz przedstawiciele Organizatora i Współorganizatora.
 • Spośród zgłoszonych Uczestników, Jury nominuje 13 kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku, biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne, postawę oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę, w tym promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
 • Jury ocenia ww. kryteria autonomicznie, z uwzględnieniem własnej oceny przesłanych przez Uczestników formularzy zgłoszeniowych wraz z uzasadnieniem i załącznikami, biorąc pod uwagę środowisko, w którym Uczestnicy są zatrudnieni.
 • Spośród nominowanych Uczestników, Jury, przy uwzględnieniu Nauczyciela Roku oraz dwóch Wyróżnionych Uczestników
 • Jury, biorąc pod uwagę w szczególności osiągnięcia Uczestnika w dziedzinie popularyzowania wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianej kultury, przyznaje jednej osobie spośród nominowanych Uczestników tytuł „Animatora Kultury” oraz związaną z nim nagrodę ufundowaną przez Partnera Konkursu.
 • W przypadku rozbieżności Jury dotyczącej wyboru nominowanych Uczestników, laureata Konkursu oraz wyróżnionych Uczestników, Jury przeprowadza głosowanie dotyczące poszczególnych Uczestników. Jury dokonuje wyboru Uczestnika, który w ww. głosowaniu uzyskał najwyższą liczbę głosów Członków Jury.
 • Nadzór nad kierunkami rozwoju Konkursu sprawuje Honorowa Kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci tytułu Nauczyciel Roku, Redaktor Naczelny Głosu Nauczycielskiego oraz przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej.
 • Szkoły lub placówki oświatowe, w których zatrudnieni się nominowani przez Jury Uczestnicy, zostają laureatami znaku jakości „Szkoła na Medal”.
 •  Jury Konkursu ma prawo przyznawać nominowanym Uczestnikom, według własnego uznania, inne wyróżnienia i tytuły.
 • Honorowa Kapituła Konkursu, według własnego uznania, może przyznać tytuł „Przyjaciel Szkoły” osobie lub instytucji szczególnie zaangażowanej w rozwój edukacji oraz wskazać „Inicjatywę Edukacyjną Roku”.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 10 października 2017 r.
 • Lista nominowanych Uczestników zostanie ogłoszona na łamach tygodnika Głos Nauczycielski w numerach poprzedzających Uroczystą Galę oraz na stronie internetowej www.glos.pl.
 • Wyniki Konkursu wraz z informacją o przyznanych im nagrodach ogłaszane są podczas Uroczystej Gali 10 października 2017 r.
 • Wizerunki nominowanych Uczestników zostaną opublikowane w szczególności na łamach Głosu Nauczycielskiego oraz na www.glos.pl

Wymagane dokumenty:

 • formularz
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku

 

Powrót na górę strony