Omyłkowe przekształcenia - eminwersja

Data ostatniej modyfikacji:
2012-04-17
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Dział matematyki: 
funkcje
geometria analityczna
Wszystkie rysunki utworzono
za pomocą programu C.a.R.
Można przesuwać 'wypełnione' punkty.


Na lekcji pani podała, jak znaleźć punkt P' będący obrazem punktu P w inwersji względem okręgu m o środku O:

- półprosta OP w przecięciu z m wyznacza punkt Pm
- na półprostej OP znajdujemy taki punkt P', że

 OP'  .  OP   =   OPm  2 .
Można to zrobić następująco:
na pomocniczej półprostej u odkładamy OPu = OPm
- przez Pm prowadzimy prostą równoległą do PPu,
- wyznacza ona punkt P'u, który przenosimy na półprostą OP, tzn. znajdujemy OP' = OP'u.

Karol, jak to Karol, niby słuchał uważnie, jednak omyłkowo przyjął, że

m jest brzegiem wielokąta foremnego o środku O.
I co mu wyszło? Zobaczmy.

 

 

Sprawdź, że wszystko się zgadza!

Nazwijmy to przekształcenie eminwersją.
Jakie ma własności?

Dla punktu O będącego środkiem wielokąta m, powyższy przepis szwankuje. Nie można jednoznacznie określić Om. Co z tym fantem zrobić? To samo co w przypadku funkcji y = 1/x. Tu przepis szwankuje dla x = 0, więc przyjmujemy, że liczba 0 nie jest w dziedzinie funkcji. Podobnie przyjmujemy, że punkt O nie jest w dziedzinie eminwersji.

Zauważmy, że P'' = P, to znaczy, że przekształcając przez eminwersję punkt P' (obraz punktu P) wracamy do punktu P (najedź punktem Q na P' i sprawdź, gdzie jest Q').
Taką własność mają też inne, znane przekształcenia: odbicie względem prostej, obrót o 180o, czy wspomniana już funkcja y = 1/x.

Z powyższej własności wynika w szczególności różnowartościowość eminwersji, tzn. że dwa różne punkty nigdy nie są przekształcane na ten sam punkt.

Zauważ, że punkty m są stałe względem eminwersji i tylko one, bo P' = P wtedy i tylko wtedy, gdy P jest punktem z m.

Punkty półprostej wychodzącej z O (poza punktem O) są przekształcane na punkty tej samej półprostej.

 

Zobacz jak dziwaczne kształty mają w eminwersji obrazy odcinków i okręgów.

 

 

Eksperymentując, można odkryć, dla jakich odcinków dostajemy 'porządne' obrazy.

Twierdzenie 1.   Niech DE będzie odcinkiem, do którego nie należy O. Wtedy

obrazem odcinka DE jest odcinek wtedy i tylko wtedy, gdy
punkty D, E, O
lub
DE jest równoległy do M j M j + 1 i DE cały leży w

 

Niech teraz m będzie brzegiem kwadratu o środku O.

Obrazem pełnego kwadratu w eminwersji nigdy nie jest kwadrat, ale obrazem brzegu kwadratu może być brzeg pewnego kwadratu.

Twierdzenie 2.   Niech m będzie brzegiem kwadratu o środku O
i niech HIJK będzie brzegiem kwadratu, do brzegu którego nie należy O. Wtedy

obrazem HIJK jest brzeg pewnego kwadratu wtedy i tylko wtedy, gdy
m i kwadrat o brzegu HIJK

Obrazy pewnych pełnych czworokątów w eminwersji mogą być pełnymi czworokątami. Jakie to czworokąty?

A co się dzieje, gdy m będzie brzegiem trójkąta równobocznego o środku O?

  

Zbadamy teraz własności eminwersji metodami geometrii analitycznej.

Rozważmy przekształcenie będące 'fragmentem' eminwersji:
Niech O=(0,0) i niech m oznacza prostą x = 1.
Obrazem punktu P = (x, y), gdzie x>0, jest taki punkt P' = (x', y'), że

OP' . OP  =  OPm 2 ,
gdzie Pm jest punktem przecięcia półprostej OP z m.

Aby wyznaczyć x' i y' w zależności od x i y, wystarczy skorzystać z podobieństwa odpowiednich trójkątów i (przekształconej) własności:

OP' / OPm   =  OPm / OP
(szczegóły są na rysunku).
Zatem (dla x >0 )  
x' = 1 / x,    y' = y / x2,
a także
x = 1 / x',    y = y' / x' 2.

 

 

Dzięki tym wzorom można znaleźć równanie, jakie spełnia punkt P', gdy punkt P leży na prostej

y   =   p . x  +  q.
Mianowicie w miejsce x i y podstawiamy 1/x' i y'/x' 2
y' / x' 2   =   p . 1/x'  +  q,
skąd (mnożąc obie strony równania przez x'2) otrzymamy
y'   =   p . x'  +  q . x' 2,
y'   =   q . x' 2  +  p . x',
równanie paraboli.
Zatem w tym przekształceniu obraz odcinka (nierównoległego do m i niezawartego w osi OX) jest zawarty w paraboli.
Stąd wniosek, że w eminwersji obraz odcinka jest odcinkiem lub fragmentem paraboli, lub sumą fragmentów parabol.

 

 

Obraz okręgu w eminwersji nie jest już taki 'porządny'. Gdy punkt P leży na okręgu

( x - 2)2 + ( y - 1 )2  =  1,
to współrzędne punktu P' = (x', y') spełniają równanie (w miejsce x i y podstawiamy 1/x' i y'/x' 2)
( 1/x' - 2)2 + ( y'/x' 2 - 1 )2  =  1,
skąd (mnożąc obie strony równania przez x' 4 ) otrzymamy
x' 2 ( 1 - 2x' )2 + ( y' - x' 2 )2  =  x' 4,
4 x' 4 - 4 x' 3 - 2 y' x' 2 + x' 2 + y' 2  =  0.
Niestety, nie jest to żadna znana linia.

 

 

 O dalszych przygodach Karola Omyłka z przekształceniami możesz przeczytać w artykule o parsymetrii.

 

Powrót na górę strony