Gdzie pieprz rośnie?

Data ostatniej modyfikacji:
2010-09-28
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Dział matematyki: 
funkcje

Pies P biega w koło po łące, patroluje pewien obszar. Właściwie to nie biega, lecz skacze. Jego trasa, zależna od p, q, r, zaczyna się w P0. Po T  skokach pies wraca do P0 i dalej już skacze po własnych śladach - jego ruch jest okresowy. Na poniższym dynamicznym rysunku zobaczysz pierwsze n skoków psa. Dla p = q = 0 jest to ruch po okręgu o promieniu r, a raczej po wielokącie foremnym wpisanym w ten okrąg (liczbę boków zmienisz parametrem T).

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

Królik K, gdy tylko zobaczy psa, nie może się powstrzymać i ucieka. Ucieka gdzie pieprz rośnie.
W artykule pokażemy trajektorię ruchu królika. Zobaczymy, że jest (poza jednym wyjątkiem) nieograniczona i ma dość nieprzewidywalny przebieg.

Królik startuje z K0, skacze z prędkością s razy mniejszą (s>0), stara się być jak najdalej od psa.
Dokładniej: w każdym skoku (np. z punktu Kj) kieruje się w kierunku przeciwnym niż ten, w którym widzi psa (będącego aktualnie w Pj). Długość skoku królika jest s-tą częścią długości aktualnego skoku psa:

KjKj+1  =  s . PjPj+1 ,
chyba że akurat jest w tym samym miejscu co pies, wtedy się nie rusza (Kj+1 = Kj, o ile Kj = Pj). Pies na ogół nie łapie królika, a nawet gdy go złapie (to bardzo wyjątkowa sytuacja), i tak nic mu nie zrobi, ta bajka dobrze się kończy, a właściwie się nie kończy, bo biegną dalej, i dalej...
Na rysunku pokazano tylko początkowy etap gonitwy (n 9).

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

Na początek proponujemy kilka ćwiczeń dotyczących powyższego rysunku.

Ćwiczenie 1.  
Znajdź takie położenie K0, przy którym K1 = P1. Czy jest tylko jedno takie położenie?

Ćwiczenie 1'.  
Znajdź takie położenie K0, przy którym K1 = P0. Czy jest tylko jedno takie położenie?

Ćwiczenie 1'.  
Przy s = 0,5 nie ma takiego położenia K0, przy którym K1 byłoby środkiem odcinka P0P1. Dlaczego?

Ćwiczenie 1'''.  
W jakich miejscach nie może znaleźć się K1 ?

Ćwiczenie 2.  
Znajdź takie położenie K0, przy którym K2 = P1. Czy jest tylko jedno takie położenie?

Ćwiczenie 2'.  
Znajdź takie położenie K0, przy którym K2 = P2. Czy jest tylko jedno takie położenie?

 

Dalej będziemy badać ruch królika, a dokładniej - trajektorię jego ucieczki, zależną od K0.

Na poniższym rysunku można ustawić n = T. Widać wtedy jeden okres ruchu psa, czyli punkty od P0 do PT = P0 oraz część trajektorii ucieczki; punkty od K0 do KT.
Znajdź takie położenie K0, przy którym królik wróci do punktu startu, czyli gdy KT = K0 .
Sprawdź (empirycznie), że jest tylko jedno takie położenie, nazwijmy je K0*.
Przy takim położeniu ruch królika jest okresowy, dalej będzie on skakał po własnych śladach. Dlaczego?

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

W przypadku p = q = 0, gdy pies skacze po wierzchołkach wielokąta foremnego P0P1...PT-1, a królik, startując ze szczególnego punktu K0*, skacze też okresowo i też po wierzchołkach wielokąta foremnego, podobnego do trajektorii P0P1...PT-1 ruchu psa. Sprawdź. (Zmieniaj T, s.)

Zadanie 3*.  
Niech pies skacze po wierzchołkach kwadratu o boku 1 (p = q = 0, T = 4). Podaj konstrukcję punktu K0*, gdy s = 0,5.

Zadanie 4*.  
Niech pies skacze po wierzchołkach sześciokąta foremnego o boku 1 (p = q = 0, T = 6). Podaj konstrukcję punktu K0*, gdy s = 0,25.

Zadanie 5**.  
Niech pies skacze po wierzchołkach T-kąta foremnego o boku 1 (p = q = 0). Znajdź wzór opisujący miarę kąta K0*P0P1, gdy s < 1.

 

 

Zobaczyliśmy poprzednio, że jest jeden szczególny punkt startu K0*, przy którym ruch królika jest okresowy. A jaki jest ruch królika dla innych punktów startowych? Zobaczysz to na poniższym rysunku. Masz do dyspozycji dwa króliki K i K' i możesz zobaczyć n < 400 początkowych susów.
Co widać?

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

Można zauważyć, że:

Trudno jest ustawić K0 w punkcie K0*, nawet bardzo mała niedokładność powoduje, że otrzymujemy  trajektorię wyskakującą z patrolowanego obszaru.
Trajektoria, startująca z bliskiego sąsiedztwa punktu K0*, przy nawet bardzo małych zmianach punktu startowego K0 zmienia się bardzo gwałtownie.
Każda trajektoria królika, z wyjątkiem startującej z punktu K0*, 'chwilę' kręci się w obszarze patrolowanym przez psa, po czym 'wyskakuje' i ucieka gdzieś daleko.
Dwie trajektorie startujące z bliskiego sąsiedztwa punktu K0*, mogą mieć radykalnie różny przebieg, mogą wyskakiwać z patrolowanego obszaru w różnych miejscach i kierować się w diametralnie różnych kierunkach.

 

Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają trajektorie 'daleko' od patrolowanego obszaru, gdy punkt startowy K0 leży poza pewnym kołem zawierającym całą trasę psa.

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

Rysując dwie styczne (brązowe) do tego koła, przechodzące przez punkt K0, otrzymamy kąt , w którym mieści się cała trajektoria. Nietrudno to elementarnie uzasadnić. Pomyśl, o kolejnych dwóch punktach Kj, Kj+1; gdyby Kj leżał w obszarze tego kąta, a Kj+1 nie, to gdzie byłby pies?

Nietrudno można też pokazać, że wtedy punkty trajektorii dość szybko oddalają się od punktu startu, w każdym skoku o nie mniej niż   cos(/2) . min{ |KjKj+1| : j=0,1,... } .

Wygląda na to, że poza obszarem patrolowanym trajektoria jest 'spokojniejsza', dość mało się wije i przybliża się do pewnej prostej. Na ogół nie jest to dwusieczna kąta , ale prosta dość jej bliska (ustaw n > 360).

 


 

To wszystko widać na powyższych rysunkach. Jak to wytłumaczyć, jak precyzyjnie uzasadnić?

Może wydawać się, że najprościej byłoby uzyskać wytłumaczenie na podstawie wzorów opisujących trajektorie. Niestety, matematyka wyższa podpowiada, że uzyskanie zwięzłych wzorów opisujących te trajektorie, jest sprawą bardzo trudną, a często beznadziejną. To znaczy wiadomo, że na ogół takich wzorów nie ma!

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R.

Zobaczmy, że króliki oddalają się.

Na rysunku obok widać, że

K2K2'  >  K1K1'  >  K0K0' .
Jednak można tak ustawić K0, K0', by zachodziła równość. Jak?
Można całkiem elementarnie pokazać (choć to nie jest typowe szkolne zadanie), że:
gdy  Kj, Kj'  i  Pj  nie są współliniowe,
to   Kj+1Kj+1' > KjKj' .


Można wzmocnić tę tezę. Można podać, jak bardzo oddalają się króliki (nie podamy tu szczegółów). Taka własność wystarcza, by formalnie uzasadnić niemal wszystkie z powyższych obserwacji (poza tą o zbliżaniu się trajektorii do pewnej prostej).

Można też skorzystać z własności opisanych w bliźniaczym artykule .
Opisany tam ruch wilka jest przeszłością rozważanego tu ruchu królika (o ile ta przeszłość istnieje - patrz Ćwiczenie 1'''). To tak, jakby puścić czas w ujemną stronę.
Tam okazało się, że wilk, skądkolwiek (niemal) startując, będzie okresowo odwiedzał coraz bliższe okolice szczególnego punktu W1* = K0*. To oznacza, że królik, startując z okolicy tego punktu, dojdzie do owego skądkolwiek. Tłumaczy to gwałtowne zmiany trajektorii królików startujących z okolic punktu K0*.

Poniższy rysunek ilustruje 'całą' przeszłość i przyszłość królika.

 

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

Dodajmy na zakończenie, że wykonane wcześniej rysunki rodzą wiele następnych, ciekawych pytań. Na przykład:
 
-  Które króliki nie mają przeszłości?
-  Które króliki mają skończoną przeszłość?
-  Czy trajektoria okresowa K* może być zapętlona?
-  Czy zapętlenie trajektorii okresowej K* jest zależne od s ? Jak?
-  Czy trajektoria okresowa K*, dla pewnego s, zawiera się w obszarze ograniczonym trajektorią okresowa dla s' > s ?
-  Czy trajektorie okresowe K* maleją do punktu, gdy s dąży do 0? Co to za punkt?
 
Sprecyzowanie tych pytań i uzasadnienia odpowiedzi wymaga (zapewne) pojęć i twierdzeń wyższej matematyki. Oglądając rysunki, można jednak spróbować postawić hipotezy.

 


 

Powrót na górę strony