Matematyka z różnych stron widziana

Data ostatniej modyfikacji:
2022-07-9
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 
praca zbiorowa
Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 1520
www.wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl

 

Książka jest zbiorem kilkudziesięciu artykułów stanowiących zapisy odczytów wygłaszanych przez ponad 30 lat odbywania się Szkół Matematyki Poglądowej organizowanych przez Ośrodek Kultury Matematycznej założony przez grupę entuzjastów pod wodzą pierwszego, wieloletniego redaktora miesięcznika "Delta" prof. Marka Kordosa (UW). Wspólnym mianownikiem tych tekstów jest to, że dotyczą edukacji matematycznej i upowszechniania nauki.

Zacznijmy od tego, czym różni się matematyka od innych dziedzin nauki, na czym polega jej jej specyfika i wyjątkowa trudność jej upowszechniabnia. Zacytujmy jednego z doskonałych autorów tekstów zawartych w omawianej książce - prof. Zbigniewa Marciniaka (UW): Matematyka jest dla mnie częścią przyrody. Podobnie jak ludzie zajmujący się innymi dyscyplinami nauki, matematyk stara się odkryć prawa opisujące ten fragment rzeczywistości. Matematyka posiada przy tym szczególny urok: odkrywcy dana jest od razu „cała” prawda. Twierdzenie, poprawnie udowodnione dwa tysiące lat temu, pozostaje do dziś tak samo prawdziwe. Być może właśnie dlatego, że przyrost wiedzy matematycznej przez stulecia jest ogromny i żadna jej część się nie dezaktualizuje, a ważne zastosowania rozmaitych wyników mogą znaleźć zastosowania dopiero po wielu stuleciach od ich odkrycia, matematycuy szczególnie dbają o krzewienie i upowszechnienie wiedzy o swojej dyscyplinie. Choćby po to, by ich następcy potrafili znaleźć w niej coś interesującego dla własnych badań. 

Recenzujący książkę na łamach czasopisma "Matematyka Poglądowa" prof. Paweł Strzelecki (UW) wydzielił pięć warstw tematycznych, do których (niekoniecznie jednoznacznie) można by zaklasyfikować zawarte w niej artykuły:

  • klasyka popularyzacji matematyki
  • matematyczne ciekawostki
  • nieoczekiwane zastosowania matematyki i połączenia interdyscyplinarne
  • historia i filozofia matematyki
  • edukacja i kultura matematyczna

Już samo to zestawienie pokazuje różnorodność zawartości książki i wielość inspiracji, jakie można z niej czerpać. Za zbiorowe motto przyświęcające wszystkim autorom artykułów można przyjąć słowa jednego z nich - Tomasza Nowickiego (Thomas Watson IBM Research Center, USA): Zadaniem matematyki nie jest dowodzenie twierdzeń, ani poznawanie świata, choć temu właśnie w innych naukach służą matematyczne narzędzia. Zadaniem matematyki jest lepiej świat zrozumieć.

 

Opinie zasłyszane: 
  • "Matematyka z różnych stron widziana" ma olbrzymią wartość naukową, kulturową i
    popularyzatorską. Będzie z pewnością chętnie czytana, a w licznych bibliotekach znajdzie miejsce obok książki Couranta i Robbinsa "Co to jest matematyka?" jako świetna, zespołowa, polska odpowiedź na tytułowe pytanie. /Paweł Strzelecki, matematyk UW/
  • Artykuły Małgorzaty Mikołajczyk poświęcone m.in. potrzebie budowania nawyku bycia aktywnym intelektualnie u studentów i uczniów, a także u przyszłych nauczycieli świadczą o tym, że dobrze uczona matematyka – widziana jako integralna część kultury i edukacji w ogóle – znakomicie służy wyrabianiu potrzebnych w każdej działalności życiowej nawyków twórczej aktywności i najszerzej pojętego krytycyzmu, poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów, gotowości do wymiany doświadczeń etc. /Paweł Strzelecki, matematyk UW/

 

Powrót na górę strony