Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Wrocław - DSW)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl
strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

rozpoczęcie X 2020

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 450 h, 180 h praktyk

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

4350 zł

 

Skrót programu: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą oraz przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo. Absolwenci studiów wykształcą umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku

Tematyka kursu:

Moduł I – Kształcenie kierunkowe - 60 h

 • Dydaktyka specjalna 
 • Diagnostyka w dydaktyce specjalnej 

Moduł II – Kształcenie merytoryczne - 240 h

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
 • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej 
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej 
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej 
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością 
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce 
 • Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową 
 • Elementy tyflopsychologii 
 • Wybrane problemy tyflopedagogiki 
 • Elementy pedeutologii tyflopedagogicznej  

Moduł III – Kształcenie dydaktyczno-metodyczne - 150 h

 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową w nauczaniu przedmiotowym 
 • Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu integracyjnym i włączającym 
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z niepełnosprawnością wzrokową 
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową 
 • Brajlowskie metody porozumiewania się 
 • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową  

 

Powrót na górę strony