Surdopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Wrocław -DSW)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl
strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

Termin: 

rozpoczęcie X 2020

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 450 h, 180 h praktyki

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

4350 zł

 

Skrót programu: 

Słuchacze zdobędą niezbędne kompetencje wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. Będą przygotowani także do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo.

Tematyka kursu:

Moduł I – Kształcenie kierunkowe - 60 h

 • Dydaktyka specjalna 
 • Diagnostyka w dydaktyce specjalnej  

Moduł II – Merytoryczny - 240 h

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
 • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej 
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej 
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej 
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawności 
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce 
 • Diagnostyka surdopedagogiczna 
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Elementy pedeutologii surdopedagogicznej
 • Elementy surdopedagogiki 
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji 

Moduł III – Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne - 150 h

 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów niesłyszących i słabosłyszących w nauczaniu przedmiotowym 
 • Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu integracyjnym i włączającym 
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi 
 • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością słuchową 
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową 
 • Manualne sposoby usprawniania języka 
 • Podstawy języka migowego

Powrót na górę strony