Socjoterapia dzieci i młodzieży (Wrocław - WSB)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Fabryczna 29-31,
53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 70
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
http://www.wsb.pl/wroclaw

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

Studia zawieszone

 

Czas trwania kursu: 

370 godzin (w tym 50 godzin e-learning i 120 godzin praktyki)
3 semestry nauki, 13 zjazdów
Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 
 • wpisowe 400 zł
 • studia 4750 zł

Do 19 września wpisowe 100 zł, studia 4450 zł

 

Skrót programu: 

Studia adresowane do osób z wykształceniem wyższym, posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wspomagających i świetlicowych, wychowawców klas, pedagogów i psychologów.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pracy socjoterapety. Zajęcia umożliwią zbudowanie profesjonalnego warsztatu pracy, który będzie mógł zostać wykorzystany zarówno w pracy z młodzieżą i dziećmi jak również z podopiecznymi, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.

Program zajęć zawiera następujące przedmioty:

MODUŁ I

Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne

Metodyka zajęć socjoterapeutycznych (32 godz.)

 • konstruowanie kwestionariusza wywiadu ukierunkowanego
 • genogram - kluczowe narzędzie w pracy terapeuty
 • metodyka prowadzenia badań socjometrycznych
 • gry socjometryczne
 • dynamika pracy zespołowej
 • bajkoterapia
 • warsztat pracy z grupą

Prawo rodzinne i opiekuńcze (12 godz.)

 • odpowiedzialność prawna nieletnich
 • władza rodzicielska, ingerencja w jej wykonywanie
 • system pieczy zastępczej w Polsce

Socjoterapia dzieci przedszkolnych i szkolnych (36 godz.)

 • dziecko z mutyzmem wybiórczym
 • dziecko z niską samooceną
 • depresja cz. 1 – pomoc dziecku w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • zaburzenia lękowe cz. 1 – dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • praca socjoterapeutyczna z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • socjoterapia w świetlicy szkolnej
 • specyfika pracy socjoterapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi
 • trening relaksacji i wizualizacji

Socjoterapia młodzieży (36 godz.)

• młodzież po traumie – strategie pomocowe w sytuacji wstecznego naznaczenie
• żałoba – etapy procesu, zasady budowania komunikacji
• stygmat przemocy seksualnej
• dziecko z zaburzeniami psychotycznymi – kontakt z uczeniem chorującym na schizofrenię i jego rodziną
• próby samobójcze – postępowanie w sytuacji pierwszych sygnałów i zagrożenia życia
• depresja cz. 2 – rozpoznanie i wsparcie oferowane młodzieży
• zaburzenia lękowe cz. 2 – rozpoznanie i wsparcie oferowane młodzieży
• reaktywny zespół zaburzenia więzi RAD
• zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia

Socjoterapia dzieci niepełnosprawnych i ze SPE (16 godz.)

• pomoc psychopedagogiczna i diagnoza funkcjonalna
• relacje diagnosty / terapeuty z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
• dysfunkcje integracji sensorycznej
• proces uspołeczniania dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Warsztaty (16 godz.)

 • choreoterapia – terapia poprzez taniec
 • warsztat teatroterapii - techniki improwizacji

Teoretyczne podstawy socjoterapii (12 godz.)

 • podstawowe terminy z obszaru pedagogiki specjalnej, resocjalizacji i socjoterapii
 • psychologia kliniczna
 • psychologia rozwojowa
 • psychopatologie

MODUŁ II

Dydaktyka specjalna
Warsztat pracy socjoterapeuty (16 godz.)

 • superwizja - wstęp do pracy nad samoświadomością terapeuty
 • metoda Feldenkrausa
 • coaching kariery terapeuty – wzmacnianie roli lidera

Edukacja alternatywna (16 godz.)

 • szkoły demokratyczne
 • antypedagogika Hubertusa von Schoenebescka kontra koncepcja wychowania dyrektywnego w ujęciu Amy Chua
 • pedagogika podmiotowa Janusza Korczaka

Doradztwo zawodowe (8 godz.)

 • testy diagnozujące predyspozycje i preferencje zawodowe
 • rozmowa doradcza – konstruowanie IPD – Indywidualnego Planu Doradczego

Dydaktyka specjalna realizowana w formie e-learningu (50 godz.)

 • w ramach treści e-learningowych słuchacze zostaną zapoznani z modelami edukacji dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie.

Praktyka - 120 godz.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia praktyk i zdanie egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z przedmiotów realizowanych na zajęciach stacjonarnych oraz w formie e-learningu oraz zaliczenie projektu lub case studies -indywidualnie lub zespołowo.

Powrót na górę strony