Terapia pedagogiczna z arteterapią (Wrocław - SWPS)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
tel. 71 750 72 79, fax: 71 750 72 78
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl
http://www.swps.pl/wroclaw
strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora
oraz w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca"
ul. Swobodna 8A, 50-088 Wrocław
tel. 71 367 68 49

 

Termin: 

studia zawieszone

 

rekrutacja online
rozpoczęcie zajęć - październik 2017

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, zjazdy co 2-3 tygodnie
352 godzin, w tym 292 godzin zajęć audytoryjnych i 60 godzin praktyk

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

opłata rekrutacyjna 300 zł
opłata za studia jednorazowo 5000 zł lub w 3 ratach po 1750 zł albo w 15 ratach po 370 zł

 

Skrót programu: 

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim oraz z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie dowolnego przedmiotu, które są zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia) oraz w nauce matematyki (dyskalkulia) i chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych lub prowadzenia klas terapeutycznych. Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów i wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się, rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych/wspierających. Zasadniczymi elementami tego przygotowania są: umiejętność przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień oraz przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

Przygotowanie w zakresie merytorycznym

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Wspierająca rola nauczyciela/terapeuty w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej
 • Style i strategie uczenia się
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Podstawy logopedii i terapii zaburzeń mowy
 • Dysleksja rozwojowa
 • Niepowodzenia w nauce matematyki
 • Zajęcia z uczniem zdolnym. Trening twórczego myślenia

Metodyka prowadzenia zajęć terapeutycznych

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego i sprawności manualnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – rozpoznanie, symptomy i przebieg
 • Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

 Arteterapia

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Zajęcia teatralne i choreoterapia
 •  Muzykoterapia
 •  Plastykoterapia

Praktyka terapeutyczna

zajęcia praktyczne w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca"

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność i czynny udział w minimum 70% zajęć, zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk, pozytywna ocena z końcowego egzaminu w formie testu wiedzy, obrona pracy dyplomowej w formie prezentacji projektu zajęć terapeutycznych opracowanych przez słuchacza dla wybranego dziecka.

 

Powrót na górę strony