Logopedia (Wrocław - WSB)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 70
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
http://www.wsb.pl/wroclaw

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

studia zawieszone 

październik

Czas trwania kursu: 

600 godzin (w tym 120 godzin praktyk)
4 semestry nauki, 24 zjazdy
zajęcia w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 
 • wpisowe 400 zł
 • studia 5500 zł

do 30 września wpisowe 150 zł, studia 5200 zł

 

Skrót programu: 

Studia nadają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy na wszystkich etapach edukacyjnych, w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w służbie zdrowia. Przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych (głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji). Kandydat powinien charakteryzować się dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją.

Program zajęć zawiera następujące przedmioty:

Moduł psychologiczno-pedagogiczny (68 godz.)

Rozwój mowy dziecka (12 godz.)

 • rozwój mózgu oraz narządów mowy w okresie prenatalnym
 • rozwój mowy: okres melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecka.

Psychologia rozwojowa i kliniczna 

 • rozwój i zaburzenia mowy u dzieci.
 • determinanty rozwojowe a rozwój mowy
 • rola psychologii klinicznej w zaburzeniach mowy
 • determinanty zaburzeń psychicznych i emocjonalnych
 • narzędzia wywiadu i obserwacji dziecka
 • diagnoza psychologiczna i kliniczna
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

 • podstawy pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, surdotyflopedagogiki, pedagogiki osób przewlekle chorych, pedagogika osób wybitnie zdolnych, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 • podstawy rewalidacji, resocjalizacji, rehabilitacji i terapii pedagogicznej
 • metodyka pracy z dziećmi z dysfunkcjami
 • zasady organizacji zajęć terapeutycznych

Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci 

 • najczęstsze odchylenia w budowie i funkcjonowaniu organizmu dziecka
 • rodzaje zaburzeń procesowych
 • zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych
 • współpraca z psychologiem
 • wsparcie instytucjonalne.

Terapia trudności w czytaniu i pisaniu 

 • szerokie ujęcie dysleksji rozwojowej
 • symptomy ryzyka dysleksji
 • podstawy terapii pedagogicznej
 • ćwiczenia praktyczne – konstruowanie programów i konspektów do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 • ćwiczenia w usprawnianiu analizy i syntezy słuchowej, mowy i koordynacji słuchowo – wzrokowej
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych

Moduł językoznawczy (82 godz.)

Rozwój sprawności językowych u dzieci 

 • pojęcie sprawności komunikacyjnej 
 • kompetencja językowa
 • kompetencja komunikacyjna
 • kompetencja kulturowa
 • sprawność stylistyczna
 • językowa sprawność sytuacyjna
 • sprawność pragmatyczna

Kultura języka polskiego 

 • umiejętność poprawnego mówienia i pisania
 • akcentowanie oraz znaki interpunkcyjne
 • zasady kształtowania pozytywnej postawy wobec języka  działalność kulturalno-językowa 

Elementy morfologii, słowotwórstwa i składni języka polskiego

 • morfologia w strukturze języka.Budowa morfologiczna wyrazów
 • podstawowe jednostki fleksyjne
 • charakterystyka odmiennych części mowy
 • charakterystyka nieodmiennych części mowy
 • podstawowe pojęcia słowotwórcze
 • pojęcie i zakres składni.

Glottodydaktyka (16 godz.)

 • glottodydaktyka a dysleksja i analfabetyzm funkcjonalny
 • metoda zabawy i poznawania znaków graficznych
 • techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i płynnego pisania

Fonetyka języka polskiego z elementami ortofonii z metodyką

 • działy fonetyki
 • główne pojęcia fonologii
 • klasyfikacja i opis głosek polskich
 • główne zjawiska fonetyczne polszczyzny
 • fonetyczny zapis ciągu fonicznego
 • słuch fonemowy i świadomość fonologicznej budowy wyrazu
 • wymowa a pisownia
 • zastosowanie wiedzy z zakresu fonetyki ortodoncji w logopedii.

Emisja i higiena głosu

 • znaczenie oddychania dla emisji głosu
 • czynniki biologiczne a kształtowanie się głosu
 • ćwiczenia emisyjne.

Moduł medyczny (88 godz.)

Współczesne metody badania narządu słuchu

 • metody subiektywne: progowa audiometria tonalna, audiometria nadprogowa, audiometria słowna, audiometria behawioralna
 • metody obiektywne: audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna, audiometria elektrofizjologiczna
 • metodyka pracy logopedy.

Anatomia narządu głosu i słuchu

 • szczegółowa wiedza na temat anatomii i fizjologii narządu głosu i mowy
 • budowa krtani - chrząstki, mięśnie, połączenia stawowe, unerwienie i unaczynienie, piętra krtani, funkcje krtani
 • budowa jamy ustnej, gardła, przestrzenie rezonacyjne
 • budowa narządu słuchu (budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, unaczynienie i unerwienie, nerw twarzowy
 • mechanizmy przewodzenia dźwięku, teorie słyszenia
 • podstawowe jednostki patologiczne narządu głosu, słuchu i mowy.

Ortodoncja z metodyką

 • diagnoza zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu
 • zasady współpracy z ortodontą
 • wczesne wykrywanie wad zgryzu
 • metodologia pracy z dziećmi z wadami zgryzu i aparatem ortodontycznym

Foniatria – anatomia i patologia narządu mowy

 • najczęstsze zaburzenia i schorzeniami głosu, mowy, języka oraz narządu słuchu u dzieci
 • fizjologia i patologia głosu
 • komunikacja ustna
 • pomoc instytucjonalna.

Surdologopedia z metodyką

 • etiologia głuchoty
 • najczęstsze przyczyny niedosłuchu i głuchoty
 • metody badania stosowane u dzieci z niedosłuchem
 • poradnictwo rodzinne i rola rodziców w terapii dzieci niesłyszących
 • determinanty mowy u dzieci z wadą słuchu
  • język migowy

Psychiatria i neurologia dziecięca i młodzieży (16 godz.)

 • neuropsychologia języka i mowy człowieka
 • nowoczesna diagnostyka neuropsychologiczna
 • reakcje nerwicowe
 • autyzm dziecięcy
 • dziecko z chorobami nerwowo-mięśniowymi
 • postępowanie logopedy z dziećmi
 • współpraca z psychiatrą i neurologiem

Moduł terapii logopedycznej (242 godz.)

Wprowadzenie do logopedii

 • terminologia
 • prawne aspekty pracy logopedy
 • zakres oraz działy logopedii
 • specjalizacje w logopedii
 • logopedia a inne dziedziny wspomagające
 • status zawodowy i etyka pracy logopedy.

Klasyfikacja zaburzeń mowy

 • klasyfikacja przyczynowa zaburzeń mowy według Ireny Styczek
 • klasyfikacja objawowa zaburzeń mowy według Leona Kaczmarka
 • językoznawcza klasyfikacja zaburzeń mowy według Józefa Tadeusza Kani
 • logopedyczna klasyfikacja zburzeń mowy według Stanisława Grabiasa.

Metodyka pracy i warsztat logopedy

 • narzędzia w pracy logopedy
 • dokumentowanie pracy logopedycznej
 • zasady współpracy instytucjonalnej
 • służba zdrowia w pracy logopedy
 • podstawowe procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, budowanie programu terapii, postępowanie terapeutyczne.

Balbutologopedia z terapią

 • przyczyny jąkania się u dzieci i dorosłych
 • metody stosowane leczeniu niepłynności mówienia
 • echokorekcja
 • profilaktyka w zakresie niepłynności mówienia, w tym jąkania się.

Dyslalia z terapią

 • dyslalia pochodzenia ośrodkowego, dyslalia motoryczną, dyslalia sensoryczna
 • diagnoza dyslalii
 • terapia dyslalii
 • metodologia postępowania

Afazja i dysfazja z metodyką

 • przyczyny powstawania afazji i dysfazji
 • uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu człowieka dojrzałego
 • uszkodzenia okolic ważnych dla przyszłego rozwoju mowy u małego dziecka
 • podział kliniczny afazji i dysfazji
 • diagnoza logopedyczna
 • wczesna terapia i metody pracy

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

 • rozwój dziecka a stopnie niepełnosprawności intelektualnej
 • zasady diagnostyki logopedycznej
 • korelacje dysfunkcji umysłowych z innymi zaburzeniami rozwoju
 • terapia mowy u dzieci z lekka, głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • metodologia pracy logopedy.

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera

 • charakterystyka autyzmu
 • zaburzenia mowy w autyzmie
 • dwie techniki lingwistyczne, którymi posługują się dzieci z autyzmem
 • terapia mowy dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera.

Dysglosja z metodyką

 • diagnoza dysglosji
 • przyczyny i diagnostyka wad zgryzu
 • logopedyczna terapia wad wymowy u osób z wadami zgryzu i rozszczepem
 • wczesna opieka logopedyczna dzieci z wadami zgryzu i rozszczepem
 • dokumentacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego osób z dysglosją
 • warsztat pracy logopedy

Dysartria z metodyką (16 godz.)

 • uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia
 • podział dysartrii według kryterium przyczynowego
 • diagnoza i terapia osób dorosłych z dysartrią
 • diagnoza i terapia osób dzieci z dysartrią * budowanie kontaktu z pacjentem z dysartrią
 • postępowanie logopedyczne

Logorytmika (16 godz.)

 • rola ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy
 • charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii
 • ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, poczucia metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne
 • ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne
 • gra na instrumentach perkusyjnych.

Laryngologopedia z metodyką 

 • funkcjonowanie narządów po całkowitym usunięciu krtani
 • cechy głosu i mowy przełykowej * ćwiczenia w wywoływaniu i utrwalaniu pseudogłosu i pseudomowy - rehabilitacja motoryczna laryngektomowanych 
 • rehabilitacja psychologiczna osób po laryngektomii
 • współpraca z laryngologiem
 • postępowanie logopedyczne

Wczesna interwencja logopedyczna (12 godz.)

 • rozwój dziecka w aspekcie przygotowania do mowy
 • wczesna ocena logopedyczna noworodka
 • rozwój czynnościowy i funkcjonalny organizmu noworodka ważnych dla mowy
 • rozwój mowy u dzieci w okresie wczesnego rozwoju
 • metodologia postępowania logopedy

Metodyka relaksacji

 • cele i zadania relaksacji
 • relaksacja oddechowa dla dzieci
 • technika relaksacji według Jacobsona
 • relaksacja według Wintreberta
 • trening autogenny Schultza
 • trening autogenny w wersji Anny Polender

Pedagogika zabawy 

 • rola zabawy w życiu człowieka.
 • gry i zabawy integracyjne.
 • zabawy ruchowe.

Komunikacja alternatywna i wspomagającej

 • komunikacja niewerbalna dzieci upośledzonych umysłowo
 • systematyka znaków i znaczeń
 • diagnoza dziecka w zakresie jego możliwości stosowania pozawerbalnych form komunikacji
 • alternatywne formy komunikowania się z dzieckiem

Wykorzystanie informatyki w logopedii 

 • komputer w pracy logopedy i wspomaganiu terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi
 • programy komputerowe w pracy logopedy
 • indywidualizacja procesu terapeutycznego
 • wykorzystanie komputera w przygotowaniu warsztatu pracy logopedy

Praktyka logopedyczna (120 godz. 40 godz. po I, II i III semestrze)

 • Zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której odbywa się praktyka.
 • Obserwacja warsztatu pracy logopedy.
 • Praktyczne zapoznanie z różnymi formami oceny. diagnozy i terapii przydatnymi w pracy logopedycznej.
  • Posługiwanie się dokumentacją logopedyczną.
 • Zastosowanie teorii w praktyce.
 • Realizacja praktyki zgodnie z programem.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z odbytych praktyk
i zdanie egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z przedmiotów realizowanych na zajęciach.

 

Powrót na górę strony