Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera (Wrocław - WSB)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 70
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
http://www.wsb.pl/wroclaw

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

studia zawieszone

 

październik 2019

 

Czas trwania kursu: 

350 godzin (w tym 120 godzin praktyki)
3 semestry nauki, 13 zjazdów
zajęcia w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 
 • wpisowe 400 zł
 • studia 3900 zł

do 30 września wpisowe 150 zł, studia 3600 zł

 

Skrót programu: 

Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub z autyzmem albo zespołem Aspergera, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji do pracy z nimi. Absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych z dziećmi, młodzieżą lub osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem lub zespołem Aspergera.

Program zajęć zawiera następujące przedmioty:

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

 • podstawy psychologii klinicznej
 • psychopatologia w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu/zespołu Aspergera
  • elementy neuropsychologii

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, psychopedagogika autyzmu

 • niepełnosprawność intelektualna
 • zaburzenia sprzężone
 • autyzm jako jednostka niepełnosprawności
 • autyzm u osób w normie intelektualnej

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej 

 • logopedia (terapia, rehabilitacja mowy)
 • oligofrenopedagogika (pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym)
 • pedagogika korekcyjna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika terapeutyczna, lecznicza
 • praca socjalna (instytucjonalne wspomaganie osób niepełnosprawnych)
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika

Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz autyzmem, zespołem Aspergera

 • rola najbliższego otoczenia w terapii dzieci z autyzmem/zespołem Aspergera
 • formy pracy z rodziną
 • założenia i metody wspierania rodziny
 • pomoc psychospołeczna rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami, autyzmem/zespołem Aspergera

Diagnoza psychopedagogiczna, w tym diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera

 • pojęcie diagnozy
 • cechy diagnozy
 • rodzaje i etapy diagnozy
 • metody diagnozowania i sposoby ich wykorzystania w praktyce
 • diagnoza na użytek rewalidacji indywidualnej
 • znaczenie diagnozy w procesie kształcenia i wychowania

Kształtowanie mowy i języka u uczniów z autyzmem

 • rozwój mowy a niepełnosprawność, autyzm
 • formy wspomagające rozwój mowy u dziecka z autyzmem, w domu i przedszkolu/szkole

Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem z autyzmem

 • alternatywne metody komunikacji z dzieckiem z autyzmem
 • projektowanie programów wspomagających rozwój komunikacji z dzieckiem z autyzmem

Zasady i metody pracy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, zespołem Aspergera 

 • metody rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami
 • łączenie rehabilitacji i rewalidacji w pracy z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnościami, autyzmem/zespołem Aspergera

Metody terapii dziecka autystycznego, z zespołem Aspergera 

 • metody identyfikowania potrzeb terapeutycznych dziecka z autyzmem/zespołem Aspergera
 • nowatorskie metody pracy z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera
 • ewaluacja efektywności stosowanych metod pracy z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera

Podstawowe regulacje prawne – prawo oświatowe wobec niepełnosprawności

 • podstawy prawne edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, autyzmem/zespołem Aspergera
 • przepisy regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole

Etyka zawodu nauczyciela 

 • pojęcie etyki
 • moralne aspekty relacji nauczyciel – uczeń
 • etyka a zawodowa w pracy nauczyciela
 • kodeksy etyki

Specyfika kształcenia uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej

 • możliwości i predyspozycje edukacyjne dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem/zespołem Aspergera
 • organizacja procesu kształcenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem/zespołem Aspergera
 • dydaktyka przedmiotowa a kształcenie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem/zespołem Aspergera

Nauczanie uczniów z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej i etapu edukacyjnego 

 • nauczanie dziecka młodszego z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na drugim etapie eduakcyjnym
 • uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w gimnazjum
 • alternatywne formy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Wykorzystanie metod i form pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, zespołem Aspergera

 • projektowanie działań długofalowych w edukacji i terapii ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
 • programy autorskie w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem/zespołem Aspergera

Metodyka nauczania w klasie integracyjnej 

 • organizacja pracy z uczniami niepełnosprawnymi (nauczyciel prowadzący, pedagog specjalny)
 • rola pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej
 • przygotowanie WOPFU, IPET-u
 • sposoby prowadzenia zajęć a specjalne potrzeby dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • uczeń niepełnosprawny w klasie i środowisku szkolnym

Organizowanie przestrzeni klasy w szkole i przedszkolu. Projektowanie środowiska materialnego zajęć dydaktycznych.

 • wpływ otoczenia materialnego na funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem/zespołem Aspergera
 • organizacja przestrzeni materialnej w klasie – miejsca izolujące, relaksujące, stymulujące

Praktyka zawodowa 120 godzin

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia praktyk i zdanie egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z przedmiotów realizowanych na zajęciach stacjonarnych oraz w formie e-learningu.

 

Powrót na górę strony