Wymagania na dyrektora szkoły publicznej

Data ostatniej modyfikacji:
2018-08-26
Dokument normujący: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 siernia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017, poz. 1597) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001597/O/D20171597.pdf

Uwaga: Do osób zajmujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub
przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091841436 

 

Skrót postanowień: 

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łacznie wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister lub magister inżynier lub równorzędny oraz i przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, a w przypadku nauczyciela akademickiego oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach okreslonych w ustawie o języku polskim.

Ponadto:

 • stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz spełnia pozostałe wymagania okreslone wyżej. tórej wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone wyżej.
 • stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania wyżej. 
 • stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz spełnia pozostałe wymagania określone wwyżej. 
 • stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzą wyłącznie publiczne przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczne przedszkole specjalne lub przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu oraz spełnia pozostałe wymagania określone wyżej. 

Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:

 • posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora,
 • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, a w przypadku nauczyciela akademickiego oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach okreslonych w ustawie o języku polskim.

Ponadto stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko wicedyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola  specjalne, stanowisko wicedyrektora zespołu, w skład którego wchodzą wyłącznie publiczne przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczne przedszkole specjalne lub przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz spełnia pozostałe wymagania wymagania określone wyżej.

 

 

Powrót na górę strony