Dokumentacja przebiegu nauczania

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-1
Dokument normujący: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017, poz. 1646) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001646

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dziennik Ustaw 2014, poz. 1170) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170

Rozporządzenia zmieniające:  Dz.U. 2015 poz. 1250Dz.U. 2016 poz. 1368

 

Skrót postanowień: 

Poniżej zamieszczono wykaz podstawowych dokumentów prowadzonych przez szkołę.

Księga ewidencji. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

Księga uczniów. Każda szkoła prowadzi księgę uczniów zawierającą dane osobowe ucznia i jego rodziców, datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz odział, datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Wpisów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole.

Dziennik lekcyjny. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się:

 • dane uczniów i ich rodziców, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów,
 • tygodniowy plan zajęć,
 • imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia,
 • obecność uczniów na zajęciach, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych
 • tematy przeprowadzonych zajęć (przeprowadzenie zajęć nauczyciel każdorazowo potwierdza podpisem),
 • oceny bieżące, śródroczne i roczne uzyskane na zajęciach edukacyjnych i z zachowania oraz klasyfikacyjne.

Dziennik zajęć w świetlicy Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

Dzienniki innych zajęć w tym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Szkoła prowadzi dzienniki innych zajęć, które nie są wpisywane do dziennika lekcyjnego, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Do dziennika zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, indywidualny lub grupowy program pracy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. W pozostałych innych dziennikach wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Do dziennika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć wpisuje się nazwisko i imiona uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, datę i miejsce urodzenia oraz adres jego zamieszkania,imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, oraz odnotowuje się obecność uczestnika zajęć.
Do dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania,imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć,adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz odnotowuje się obecność uczestników zajęć, a także opis przebiegu zajęć z każdym uczestnikiem zajęć. 

Dziennik działań i indywidualna teczka badań dla ucznia. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w danej placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach,w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Dziennik indywidualnych zajęć i idywidualnego nauczania. Dla dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i uczniów objętych
indywidualnym nauczaniem przedszkole i szkoła prowadzą odpowiednio odrębnie dla każdego dziecka i ucznia odpowiednio dziennik indywidualnych zajęć albo dziennik indywidualnego nauczania. 

Dziennik elektroniczny. Dzienniki lekcyjne i inne wyżej wymienione dziennik zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły mogą być prowadzone także lub (za zgodą organu prowadzącego szkołę) wyłącznie w formie elektronicznej. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

 • zachowania selektywności dostępu do danych
 • zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • zabezpieczenia danych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
 • rejestrowania historii zmian i ich autorów.
 • umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie dzienników w formie papierowej. W przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu na dzień zakończenia roku szkolnego, w sposób zapewniający możliwość:

 • sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie podpisu elektronicznego,
 • weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących,
 • odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.
   

Arkusz ocen. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wpisów w arkuszu dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów semestralnych, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu ósmoklasisty, albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia albo słuchacza.
Arkusze ocen uczniów albo słuchaczy wypełnia się pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi kopię arkusza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
W przypadku przejścia ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż rok, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia.

Księgi arkuszy ocen. Szkoła zakłada księgi zawierające ułożone w porządku alfabetycznym wykazy uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę oraz ich arkusze ocen.

Uchwały RP. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, skrócenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Zezwolenia dyrektora. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią też zezwolenia dyrektora na indywidualny program lub tok nauki, spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy szkół dla dorosłych do czasu ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły

Zaświadczenie o przebiegu nauczania  ucznia lub słuchacza.

Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją ponosi dyrektor szkoły.

 

Powrót na górę strony