Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki (Wrocław - IM PAN)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-10

Organizator:
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
tel. 22 5228100, fax: 22 6293997
Oddział we Wrocławiu
ul. Kopernika 18, 51-617 Wrocław
tel. 71 348 10 76

strona domowa

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 37 57 416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Miejsce zajęć:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
sala 607

Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń do X edycji: do 15 I 2020 (mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl
 • pierwszy zjazd: marzec 2020, godz. 9-16
 • terminy zjazdów zostaną ustalone mejlowo ze zgłoszonymi osobami

Czas trwania kursu:
210 godzin (2 semestry)
Zajęcia odbywają się w formie 8-godzinnych zjazdów (godz. 9-16) w soboty i/lub niedziele.

Odpłatność:
W zależności od liczby kandydatów (zazwyczaj w granicach 1600-2000 zł).
Opłatę można wnosić w 2 lub 4 ratach. Można ubiegać się o refundację tych kosztów z funduszu na doskonalenie nauczycieli w macierzystej szkole.

Skrót programu:
Studia przeznaczone są dla nauczycieli z pełnymi uprawnieniami do nauczania matematyki. Celem studium jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych: merytorycznych, metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych czynnych zawodowo nauczycieli oraz przygotowanie ich do starania się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

Program zajęć obejmuje następujące przedmioty:

 • Praca z uczniem zdolnym - 20 godz. (warsztaty)
 • Praca z uczniem dysfunkcyjnym - 20 godz. (warsztaty)
 • Konstruowanie zadań - 10 godz. (warsztaty)
 • Ocenianie holistyczne - 10 godz. (warsztaty)
 • Metody aktywizujące - 20 godz. (warsztaty)
 • Nauczanie metodą projektu i webquest - 20 godz. (warsztaty)
 • Ekonomia na lekcjach matematyki - 20 godz. (wykłady + warsztaty)
 • Metody statystyki w szkole - 20 godz. (wykład + laboratorium)
 • Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki - 20 godz. (warsztaty)
 • Komputer w pracy nauczyciela - 20 godz. (laboratorium)
 • Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej - 10 godz. (laboratorium)
 • Historia matematyki na lekcjach matematyki - 20 godz. (wykład + ćwiczenia)

Istnieje możliwość poszerzenia programu o zajęcia z matematyki w języku angielskim / niemieckim (kosztem ograniczenia godzin innych zajęć).

Zaliczenie studiów odbywa się poprzez zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie kolokwium lub pracy zaliczeniowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Ocena wpisywana do dyplomu stanowi sumę 50% średniej ze wszystkich przedmiotów i 50% oceny z egzaminu końcowego.

 

Komplet składanych dokumentów powinien zawierać:

 • podanie do dyrektora IM PAN o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora,
 • potwierdzoną jw. kopię dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych (nie dotyczy absolwentów specjalności nauczycielskich),
 • potwierdzoną jw. kopię dyplomu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uprawniających do nauczania matematyki (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż matematyka),
 • podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • 2 fotografie o wymiarach 70 mm x 42 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

Powrót na górę strony