Szkolenie dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych

Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-5
Organizator: 

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 57

ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa
tel. 22 825 44 51 (do 53), tel./fax: 22 8252367
e-mail: sekretariat@ore.edu.pl

 strona domowa kursu

 

Termin: 

Terminy zgłoszenia i rozpoczęcia szkolenia podawane są sukcesywnie na stronie kursu.

 

Czas trwania kursu: 

60 godzin
I cz. - 18,5 godziny wykładów prowadzonych na odległość
II cz. - 41,5 godziny ćwiczeń prowadzonych w formie bezpośredniej

 

Osoba do kontaktu: 

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego
rekrutacja uczestników:
Andrzej Brzozowski
tel. 22 345 37 13
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Wydział Innowacji i Rozwoju
szkolenie w formie bezpośredniej:
Iwona Konopka
tel. 22 570 83 24
e-mail: ekspert@ore.edu.pl
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25

e-mail: ekspert@ore.edu.pl

 

Miejsce: 

W siedzibie organizatora  

 

Zasięg: 
krajowy
Opłata: 
bezpłatny
Skrót programu: 

Szkolenie adresowane jest do czynnie wykonujących zawód nauczycieli dyplomowanych, którzy ubiegają się o wpisanie na listę ekspertów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie jest organizowane i realizowane na podstawie ramowego programu, określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 354

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • rola eksperta,
  • prawo w pracy eksperta,
  • zespołowy charakter pracy eksperta,
  • egzamin i rozmowa przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną i kwalifikacyjną,
  • ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela.
  • warsztat pracy eksperta,
  • etyczne aspekty pracy eksperta.

W ramach szkolenia, uczestnicy zdają dwa egzaminy testowe. Egzamin po I części szkolenia on-line (dopuszczający do II części) przeprowadzany jest w formie elektronicznej, a egzamin końcowy na zakończenie II części szkolenia stacjonarnego jest pisemny. Po ukończeniu szkolenia uczestnik spełniający wymagania określone w odnośnych aktach prawnych (patrz tutaj) może złożyć wniosek o wpis na listę ekspertów.

 

Powrót na górę strony