Wrocławski Indeks

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-24
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Biuro Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia
oraz szkoły wyższe i uczelnie akademickie Wrocławia:

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor"
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Wyższa Szkoła Filologiczna
 • Wyższa Szkoła Handlowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja"

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

W roku 2014 i 2015 program miał wyłącznie charakter wizerunkowy.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, którzy uzyskają świadectwo maturalne w roku 2012 lub uzyskali je wcześniej, ale nie przekroczyli 26 roku życia (z wyjątkiem studentów uczelni, o których indeksy się ubiegają).

Podstawowym celem konkursu jest umożliwienie młodzieży z całego kraju zapoznania się z ofertą studiów wrocławskich uczelni oraz przybliżenie atrakcyjności Wrocławia jako miejsca przyjaznego do życia i nauki. W wyniku konkursu nagrodzeni zostaną ci spośród jego uczestników, którzy - wykazując się ponadprzeciętną wiedzą - zdecydują się podjąć studia na jednej z 11 wrocławskich uczelni biorących udział w konkursie. Uczelnie publiczne oferują uczestnikom, którzy zostaną ich studentami, pomoc finansową - głównie w postaci stypendiów, a niepubliczne - zapewniają indeksy wraz z opłaconym czesnym.

Zawody są dwuetapowe i odbywają się za pośrednictwem strony internetowej. W I części uczestnik odpowiada na pytania ogólne z zakresu wiedzy o Wrocławiu, a w części II - wybiera uczelnię, o której nagrodę chce się ubiegać, a następnie odpowiada na pytania jednej z wymienionych ścieżek tematycznych, związanej z jego planowanym kierunkiem studiów (np. dla Uniwersytetu Wrocławskiego są to ścieżki humanistyczna, przyrodnicza i ścisła, na każdej można wygrać stupendium wartości 3000 zł). Za zwyciestwo w I etapie konkursu przewidziana jest nagroda specjalna ufundowana przez Hotel Tumski we Wrocławiu - weekendowy pobyt dla 2 osób.

 

Historia: 

Pod tą nazwą konkurs organizowany był od 2010 roku. Wcześniej na podobnych zasadach organizowany był konkurs "Studiuj za frajer". W latach 2010-2011 studia lub stypendia na wrocławskich uczelniach wygrało 150 osób. W 2013 roku do konkursu przystąpił jedynie Uniwersytet Przyrodniczy (ścieżka matematyczno-fizyczna i przyrodniczo-chemiczna), a od 2014 roku projekt ma jedynie charakter wizerunkowy.  

 

Skrót regulaminu: 
 • W konkurs mogą brać udział osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i nie przekroczyły 26 roku życia.  Nie mogą brać udziału studenci uczelni, o której indeks się ubiegają.
 • Rejestracja uczestnika następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu konkursu. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny kod referencyjny (IKR), którym zobowiązany jest posługiwać się przy logowaniu przez cały czas uczestniczenia w konkursie.
 • Uczestnik może udostępnić swój IKR innym osobom, które z jego polecenia zdecydują się na wzięcie udziału w konkursie. W takiej sytuacji IKR osoby polecającej podawany jest przez nowego uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 • Konkurs składa się z dwóch części. W I uczestnik odpowiada na pytania ogólne z zakresu wiedzy o Wrocławiu, a w części II - wybiera uczelnię, o której nagrodę chce się ubiegać, a następnie odpowiada na pytania jednej ze ścieżek tematycznych.
 • Pytania mają formę testu jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź w części I można uzyskać 2 punkty, a odpowiedzi błędne nie są punktowane. Za każdą prawidłową odpowiedź w części II można uzyskać 3 punkty, a za każdą błędną odpowiedź odejmowany jest 1 punkt. Brak odpowiedzi nie jest punktowany.
 • Warunkiem dopuszczenia do części II jest uzyskanie co najmniej 15 punktów w części I.
 • W obu częściach kolejne pytanie konkursowe pojawia się na stronie dopiero wtedy, gdy zatwierdzona zostanie przez uczestnika odpowiedź na pytanie poprzednie. Zatwierdzić można również pustą odpowiedź.
 • Uczestnik może wylogować się ze strony konkursowej, a następnie - po ponownym zalogowaniu - kontynuować rozwiązywanie zadań w miejscu, w którym poprzednio zakończył pracę.
 • Osoby, które nie uzyskały co najmniej 15 punktów w I części konkursu, nie mogą logować się ponownie. Ich udział w konkursie jest zakończony.
 • Dodatkowe punkty można również zdobywać, polecając udział w konkursie nowym osobom. Osoba polecająca otrzymuje bowiem 1 punkt za każdego nowego uczestnika, który podał jej IKR przy zgłoszeniu.
 • Zwycięzcą konkursu uczelni w danej ścieżce tematycznej zostaje osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania w tej samej ścieżce tematycznej jednakowej liczby punktów przez więcej osób, zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury konkursu na drodze losowania.
 • W skład jury wchodzi 16 osób, po jednej z każdej instytucji organizującej konkurs.
 • Jury ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu postępującego nieuczciwie lub niezgodnie z regulaminem.
 • Jeśli zwycięzca nie odpowie na e-mail informujący o wygranej przesłany przez przedstawiciela uczelni w ciągu 7 dni od daty jego wysłania, nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie z największą liczbą punktów.
 • Nagrodę specjalną można odebrać tylko osobiście. Pozostałe nagrody będą rozdane podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

  

Przykładowe zadania: 

Etap I

 • Z jakim miejscem we Wrocławiu kojarzą ci się Jatki?
  a) jedna z kamienic na wrocławskim Rynku    
  b) dzielnica Wrocławia
  c) jedna z uliczek na Starówce, przy której znajdują się galerie sztuki artystycznej i użytkowej
  d) miejsce organizacji konferencji
 • Który z istniejących wrocławskich kościołów jest najstarszy?
  a) św. Idziego na pl. Katedralnym
  b) św. Marcina przy ul. Szewskiej
  c) katedra św. Jana Chrzciciela
  d) Kościół św. Wojciecha na pl. Dominikańskim
 • Która z wrocławskich budowli wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO?
  a) Hala Targowa
  b) Arsenał
  c) Hala Stulecia
  d) Ratusz
 • Który z wymienionych festiwali odbywa się we Wrocławiu?
  a) Easy Jazz Festival
  b) Jazz Jamboree Festival
  c) Jazz nad Odrą
  d) Era Jazzu

II etap - ścieżka ekonomiczna (WSB)

 • Niedostateczny popyt na dobra i usługi jest przyczyną bezrobocia:
  a) strukturalnego   b) klasycznego   c) frykcyjnego   d) koniunkturalnego
 • W 2009 roku w Polsce PKB:
  a) spadł o 0,7%   b) nie zmienił się   c) wzrósł o 1,7%   d) wzrósł o 2,7%
 • Do pomiaru inflacji nie wykorzystuje się:
  a) wskaźnika CPI   b) wskaźnika PPI   c) deflatora cen PKB   d) indeksu HDI
 • Zwolennikiem ingerencji państwa w gospodarce był:
  a) Adam Smith   b) Jean Baptiste Say   c) John Maynard Keynes   d) Milton Friedman 

II etap - ścieżka nauk ścisłych (UWr)

 • Mamy 10 monet obróconych reszkami do góry. W jednym ruchu obracamy zawsze 4 dowolne monety. Możemy wykonać dowolną liczbę ruchów. Czego nie możemy uzyskać?
  a) samych reszek   b) samych orłów   c) tyle samo orłów i reszek   d) o 2 więcej orłów niż reszek
 • Krasnal Życzliwek zauważył, że zrzucony ze stołu gliniany kubek rozbił się głośno. Życzliwek pomyślał, że i inne przedmioty zrzucane ze stołu będą wydawać podobne dźwięki. Poszedł więc do karczmy i zaczął strącać ze stołu wszystko co się dało.
  a) pierwsze zdanie to hipoteza, drugie - doświadczenie, trzecie - obserwacja,
  b) pierwsze - doświadczenie, drugie - obserwacja, trzecie - hipoteza,
  c) pierwsze - obserwacja , drugie - hipoteza, trzecie - doświadczenie,
  d) pierwsze - doświadczenie, drugie - hipoteza, trzecie - obserwacja.
 • A i B są zmiennymi logicznymi. Którym z wyrażeń można równoważnie zastąpić wyrażenie not (A and B)?
  a) not A or B   b) B and (A or B)   c) (not A) or (not B)   d) A and B
 • Podczas przejścia wiązki światła z powietrza do szkła:
  a) prędkość maleje, częstotliwość jest stała, a długość fali maleje,
  b) prędkość maleje, częstotliwość maleje,
  c) prędkość rośnie, częstotliwość jest stała, a długość fali rośnie,
  d) prędkość rośnie, częstotliwość rośnie, a długość fali jest stała.

II etap - ścieżka matematyczna (PWr)

 • Wojtek wylosował jedną monetę ze skarbonki zawierającej 3 złotówki, 4 dwuzłotówki i 3 pięciozłotówki. Następnie, w zależności od wyniku pierwszego losowania, wylosował jeszcze trzy monety, gdy za pierwszym razem otrzymał złotówkę, dwie monety, gdy pierwsza była dwuzłotówką oraz jedną monetę, gdy w pierwszym losowaniu dostał pięciozłotówkę. Jakie jest (z dokładnością do 0,01) prawdopodobieństwo, że postępując w ten sposób, zgromadził łącznie co najmniej 8 złotych?
  a) 0,50     b) 0,51     c) 0,53
 • Suma wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego zmniejszy się o 25%, jeżeli wykreślimy z niej składniki o numerach parzystych niepodzielnych przez 4. Ile wynosi suma wszystkich wyrazów tego ciągu wiedząc, że jego drugi wyraz wynosi 1?
  a) 2+√2     b) 2+1,5√2     c) 5-2√2
 •  Jaka jest długość przedziału wartości parametru p, dla którego równanie: [tex]\sqrt{x+8p}=\sqrt{x}+2\cdot{p}[/tex] posiada rozwiązanie?
  a) 4     b) 2     c) 3
 • W koło o powierzchni 1,25π wpisano trójkąt prostokątny o polu 1. Jaki jest promień okręgu wpisanego w ten trójkąt?
  a) 0,5(√3 - 1)     b) 0,5(3-√5)     c) 0,25√3

 

Powrót na górę strony