Pionier

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-23
Autor: 
Jan Dambiec
Organizator: 

Instytut Rozwoju Oświaty
ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa
tel. 22 5171300,
faks: 22 5171301
e-mail: iro@iro.edu.pl
strona domowa

 

Terminy: 

zgłoszenia do 20.11.2015
test 8.12.2015

 

To ogólnopolski konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz gimnazjum, którzy chcą sprawdzić wiedzę i umiejętności matematyczne. Zawody rozgrywane są na sześciu poziomach (osobno dla każdej klasy). Zadania mają formę testu jednokrotnego wyboru (30 pytań z czterema odpowiedziami). Są typowe, ale o zróżnicowanym stopniu trudności. Na ogół sprawdzają opanowanie podstawowych pojęć i definicji, ale niektóre (co prawda łatwe) wykraczają poza nową podstawę programową. W założeniu zadania mają służyć nauczycielom i uczniom do podsumowania wiadomości na koniec pierwszego semestru roku szkolnego. Na stronie konkursu dostępne są zadania archiwalne, które można wykorzystać na lekcjach powtórzeniowych lub zajęciach wyrównawczych. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uznania, a najlepsi - grawerowane dyplomy oraz nagrody książkowe.
W tej samej formule organizowane są także konkursy z innych przedmiotów.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2013 roku.

Skrót regulaminu: 
  • Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział minimum 8 uczniów i wysłanie zgłoszenia (pocztą, faksem lub przez internet) na karcie dostępnej na stronie organizatora lub zgłoszenie telefonicznie.
  • Faktyczna liczba uczestników nie może być mniejsza od liczby zgłoszonych o więcej niż 10%.
  • Konkurs trwa 60 minut. Nad jego przebiegiem czuwa szkolny koordynator.
  • Zadania mają formę testu jednokrotnego wyboru (30 zadań, po 4 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest prawdziwa). Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za błędną (-1) punkt.
  • Odpowiedzi zakreślane są na specjalnych kartach, które po zawodach przekazywane są organizatorowi.
  • Nagrodami dla 5 najlepszych uczestników są dyplomy i książki, dla kolejnych 10 - dyplom wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uznania.

 

Przykładowe zadania: 

SP klasa 4
1. Jakiej cyfry w rzędzie jedności nie może mieć potęga liczby 7?
A. 1      B. 5      C. 3      D. 9
2. Ile czekoladek nie może być w czterech pudełkach, jeśli w jednym znajduje się 5, 8 lub 10 czekoladek?
A. 20      B. 28      C. 30      D. 24
3. Jednostką długości nie jest:
A. decymetr     B. kilometr     C. łokieć     D. hektar

SP klasa 5
1. Pole kwadratu wynosi 121 cm2. Obwód tego kwadratu jest równy:
A. 40 cm     B. 44 cm     C. 88 cm     D. 64 cm
2. Ile jest ułamków niewłaściwych o liczniku 6?
A. 6     B. 7     C. 5     D. 8
3. Która z liczb ma najwięcej dzielników?
A. 100     B. 48     C. 147     D. 70

SP klasa 6
1. Jaka jest 32 cyfra po przecinku ilorazu liczb 15 i 99?
A. 1     B. 3     C. 5     D. 7
2. O której godzinie wskazówki minutowa i godzinowa nie tworzą kąta wklęsłego?
A. 10:00     B. 12:00     C. 19:00     D. 22:00
3. Suma cyfr pewnej liczby trzycyfrowej wynosi 14. Gdy zamienimy miejscami cyfrę setek z cyfrą jedności, to otrzymana liczba nie zmieni się. Ile jest takich liczb?
A. 5     B. 6     C. 7     D. nie ma takiej liczby

GM klasa 1
1. Cenę towaru obniżono z 12 zł do 10,50 zł. O ile procent obniżono tę cenę?
A. 10,5%     B. 12,5%     C. 12%     D. 14%
2. Jeden bok prostokąta zwiększono o 50%, a drugi zmniejszono o 50%. Co stało się z polem tego prostokąta?
A. nie zmieniło się    B. wzrosło o 25%    C. wzrosło o 75%    D. zmalało o 25%
3. Suma kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego wynosi 1800°. Ile boków ma ten wielokąt?
A. 5     B. 10     C . 12     D. nie istnieje taki wielokąt

GM klasa 2
1. Stosunek długości krawędzi prostopadłościanu wynosi 3:7:8, a jego pole powierzchni 3232 dm3. Ile wynosi objętość tego prostopadłościanu?
A. 10752 dm3     B. 1344 dm3     C. 1344 cm3     D. 202 l
2. Wartość wyrażenia [tex]\frac{(5^5)^7\cdot5^4}{5^{40}:5^3}[/tex] jest równa:
A. 625     B. 25     C. 125     D. 3125
3. Długość równika wynosi 4∙107 m, a długość tunelu pod kanałem La Manche 5∙105 m. Tunel jest krótszy od równika:
A. 8∙100 razy     B. 8∙102 razy     C. 8∙10 razy     D. 8∙103 razy

GM klasa 3
1. Punkt, w którym przecinają się proste x+y–3=0 i 3x-4y+5=0, ma współrzędne:
A. (-1, 2)     B. (1, -2)     C. (1, 2)     D. (-1, -2)
2. Wymiary prostopadłościanu wynoszą 2√2 cm x 3√2 cm x 4√2 cm. Przekątna tego prostopadłościanu ma długość:
A. 58 cm     B. 26 cm     C. 2√14,5 cm     D. 2√15 cm
3. Który z następujących wzorów określa proporcjonalność prostą:
A. y=3x     B. y=4/x, x≠0     C.  y=x2–6x     D. y=4x–7

 

Powrót na górę strony