Olimpiada Statystyczna (VIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-10-25
Autor: 
opracowanie redakcyjne
Organizator: 

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Biuro Komitetu Głównego OS
tel. 22 449 40 10, 22 608 36 98, 22 608 30 07
e-mail: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl

patronat i finansowanie:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

strona domowa olimpiady

 

 

 

Terminy: 

zgłoszenia: do 31 X 2023
eliminacje szkolne (zdalne): 8 XI 2023
zawody okręgowe (zdalne): 6 XII 2023
zawody centralne
   I etap (test on-line): 24 II 2024
   II etap (praca pisemna): 13 III 2024

 

Zawody adresowane są do uczniów szkół średnich. Ich celem jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Wśród nagród dla laureatów są indeksy wielu kierunków studiów na róznych polskich uczelniach (tu jest lista uczelni).

 

Historia: 

I edycja Olimpiady Statystycznej odbyła się w 2016 roku. Wystartowało w niej 2,5 tysiąca uczniów.

 

Skrót regulaminu: 
 • W Olimpiadzie mogą startować uczniowie szkół średnich z terenu RP.
 • Szkołę do zawodów zgłasza szkolny koordynator na stronie www organizatora, następnie rejestruje uczniów ze szkoły.
 • Na skrzynki mejlowe uczniów wysyłane są loginy i hasła do indywidualnego konta na stronie Olimpiady.
 • Eliminacje szkolne mają charakter testu on-line, który w roku 2020/21 uczniowie piszą z domu.
 • Test trwa 45 minut i zawiera 29 pytań. Czas pozostały do zakończenia testu jest widoczny na górze strony.
 • Test zawiera pytania różnych typów (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, uporządkowania itp.) i składa się z trzech części o różnym stopniu trudności. Aplikacja automatycznie zapisuje wybrane przez zawodnika odpowiedzi. Aby zakończyć test trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania.
 • W teście można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Maksymalna liczba punktów za zadanie jest widoczna na ekranie (po najechaniu na to pytanie kursorem). Za błędne odpowiedzi nie ma punktów ujemnych.
 • Test należy rozwiązywać samodzielnie, można używać kalkulatora (ale nie może być to telefon z funkcją kalkulatora).
 • Do etapu centralnego przechodzi 80 uczestników, z czego najlepsza trzydziestka otrzymuje status finalisty, a najlepsza dziesiątka - status laureata.
 • Etap centralny składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

Przykładowe zadania: 

Zad. 1. Odpowiedz "tak" lub "nie".

 • Do obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń stosowana jest zarówno klasyczna jak i aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa.
 • Odchylenie standardowe jest miernikiem przeciętnego poziomu wartości zmiennej.
 • Dominanta to wartość środkowa szeregu statystycznego.
 • Wspólnicy spółki cywilnej rejestrują działalność gospodarczą w KRS.
 • Do kategorii ludności rezydującej zalicza się osoby mieszkające/przebywające na danym terenie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W zadaniach 2 - 4 zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Zad. 2. Stany kont pięciu spółek pewnej branży w pewnym banku wyniosły (w mln zł): -3, -1, 0, 1, 3. Odchylenie standardowe w tej populacji:
a) wynosi 4
b) wynosi mniej niż 2,3
c) wynosi więcej niż 1,9
d) wynosi więcej niż 3,8

Zad. 3. Liczba dzieci urodzonych przez pięć kobiet wyniosła: 1, 1, 3, 2, 1. Średnia arytmetyczna liczby urodzonych dzieci:
a) wynosi dwa
b) jest mniejsza niż dwa
c) jest mniejsza od mediany
d) jest równa dominancie

Zad. 4. Średnia jest zawsze:
a) nie mniejsza od mediany
b) nie większa od mediany
c) równa medianie
d) żadna z powyższych

W zadaniach 5 i 6 uporządkuj rosnąco prawdopodobieństwa podanych zdarzeń.

Zad. 5. Doświadczenie polega na jednorazowym rzucie symetryczną kostką do gry.
a) wyrzucenie parzystej liczby oczek
b) wyrzucenie co najmniej siedmiu oczek
c) wyrzucenie jednego oczka
d)wyrzucenie liczby oczek podzielnej przez trzy
e) wyrzucenie liczby oczek mniejszej od siedmiu

Zad. 6. W urnie znajduje się 20 kul, w tym 4 czarne, 6 białych i 10 niebieskich. Losowana jest jedna kula.
a) wylosowanie kuli niebieskiej
b) wylosowanie kuli innej niż czarna
c) wylosowanie kuli białej
d) wylosowanie kuli innej niż biała
e) wylosowanie kuli zielonej

Tu są zestawy zadań ze wszystkich etapów z poprzednich lat.

 

Powrót na górę strony