Logia i miniLogia

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-28
Autor: 
Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz
nauczycielka w SP 3 Wrocław
Organizator: 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
http://logia.oeiizk.waw.pl
http://minilogia.oeiizk.waw.pl

 

Terminy: 
etap      konkurs Logia  miniLogia
szkolny 30 IX - 21 X 2015  8 X - 5 XI 2015
rejonowy 14 I 2016  21 I 2016
wojewódzki 9 III 2016  14 IV 2016

 

Są to konkursy informatyczne przeznaczone odpowiednio dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, organizowane od roku 2000 i 2002. Sprawdzają znajomość programowania w środowisku LOGO. Ich ogólnopolskim odpowiednikiem jest konkurs PolLogia oraz Informatyczna Liga Zadaniowa dla SP, ale że mają znacznie dłuższą tradycję, jest do nich znacznie więcej opracowanych materiałów, z których można korzystać w przygotowaniach do konkursów krajowych.

Na stronach www obu opisywanych konkursów można znaleźć zestawy zadań przygotowawczych oraz z poprzednich edycji z rozwiązaniami. W rozwijaniu umiejętności programowania w Logo może być też pomocna książka "Konkursy Informatyczne LOGIA i miniLOGIA" zawierająca zadania z rozwiązaniami z lat 2002-2008.

Organizator konkursu prowadzi dla uczniów kursy doskonalące znajomość Logo na platformie e-learningowej moodle.  Najbliższa rejestracja od 25 XI 2010.

  • SP - Żółw liczy kroki i mierzy kąty - kurs wprowadzający
  • GIM -Żółw liczy i rysuje - kurs wprowadzający
  • Programowanie w Logo - kurs zaawansowany

Zapisy i informacje na stronie http://eklasa.oeiizk.waw.pl .

 

Logia

I etap konkursu związany jest tylko z grafiką żółwia. Uczniowie muszą wykazać się umiejętnością pisania procedur z parametrem, procedur z użyciem rekurencji i rysowania zadanych elementów w skali. Zadania sprawdzają również umiejętność posługiwania się wiedzą matematyczną w praktyce. Uczniowie, pisząc programy, obliczają długość łuku okręgu lub sumę kątów wielokąta, przekształcają wyrażenia algebraiczne, posługują się twierdzeniem Pitagorasa, funkcjami trygonometrycznymi w trójkącie prostokątnym.

II etap wymaga również definiowania funkcji i przetwarzanie słów w LOGO, a etap III dodatkowo - przetwarzania list, co delikatnie wprowadza uczniów w świat prawdziwej algorytmiki.

Finaliści uzyskują preferencje podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych z tytułu szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

MiniLogia

Konkurs sprawdza i rozwija umiejętność posługiwania się prostym językiem programowania Logo, jednak zadania stawiane przed najmłodszymi programistami wcale nie są banalne. Wymagają umiejętności pisania procedur z parametrem, procedur z zastosowaniem rekurencji, definiowania obiektów w skali. Ponadto uczestnicy muszą umieć planować własną pracę oraz rozkładać złożone zadania na łatwiejsze do wykonania części. Konkurs sprawdza też umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce. Uczestnicy muszą obliczać kąty wewnętrzne i zewnętrzne w wielokątach, znać własności figur, posługiwać się zmienną, wykonywać działania na ułamkach i prostych wyrażeniach algebraicznych.

Laureaci konkursu są przyjmowani do wybranej szkoły gimnazjalnej bez procedury kwalifikacyjnej.   

 

Historia: 

Logia odbywa się w województwie mazowieckim od roku 2000. W latach 1994-1999 konkurs obejmował 8-klasowe szkoły podstawowe z województw warszawskiego i skierniewickiego, gdzie odbywał się pod nazwą Warszawski Konkurs Informatyczny. miniLogia  jest organizowana corocznie począwszy od roku 2002.

 

Skrót regulaminu: 
  • Oba konkursy składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i finału wojewódzkiego.
  • Etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu w dowolnym miejscu i czasie 4 zadań pobranych ze strony organizatora. Następnie uczniowie oddają rozwiązania nauczycielowi informatyki w macierzystej szkole, który je ocenia i kwalifikuje uczniów do drugiego etapu zgodnie z ustalonymi i podanymi na stronie www kryteriami. Jeśli w szkole nie ma nauczyciela kompetentnego do oceny prac, można wysłać je nieocenione na adres organizatora.
  • Do etapu rejonowego kwalifikowani są uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 75% liczby punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych. 
  • Etap rejonowy polega na samodzielnym rozwiązywaniu w ciągu 120 minut 3 zadań w wyznaczonej szkolnej pracowni komputerowej. Podobnie przebiega etap wojewódzki z tym, że odbywa sie w siedzibie organizatora oraz w ciągu 180 (Logia) i 120 (miniLogia) minut są do rozwiązania 4 zadania.

   

Przykładowe zadania: 

LOGIA - zadania dla gimnazjów

Zadanie 1
Napisz procedurę FLORESY :rozmiar, która tworzy na środku ekranu rysunek, którego przykłady widoczne są poniżej. Parametr :rozmiar określa szerokość rysunku. Liczba rysowanych współśrodkowych kwadratów powinna być w każdym z przypadków możliwie największa, przy czym długość boku najmniejszego kwadratu wynosi co najmniej 10. Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania FLORESY 160 i FLORESY 240.

 

 

Zadanie 2
Zdefiniuj funkcję SZYFR :słowo :klucz1 :klucz2, której danymi są:

  • :słowo - słowo do zaszyfrowania składające się z małych liter alfabetu łacińskiego, bez polskich znaków diakrytycznych,
  • :klucz1 - jednocyfrowa liczba określająca klucz szyfrowania samogłosek,
  • :klucz2 - jednocyfrowa liczba określająca klucz szyfrowania spółgłosek.

Wynikiem funkcji jest zakodowane :słowo. Przyjęty sposób kodowania to modyfikacja jednego z najstarszych znanych systemów kodowania, przypisywanego Juliuszowi Cezarowi. Polega on na zastąpieniu każdej kolejnej litery - literą występującą w alfabecie o określoną liczbę pozycji dalej, cyklicznie (tj. jeśli wykraczamy poza alfabet, to kolejne litery bierzemy z początku alfabetu). W zadaniu tę liczbę pozycji, oddzielnie dla samogłosek i spółgłosek, określają klucze szyfrowania funkcji SZYFR. Na przykład wynikiem SZYFR "abrakadabra 1 2 jest "bdtbmbfbdtb, a wynikiem SZYFR "axeyiz 2 4 jest "cbgakd.

 

miniLOGIA - zadania dla szkół podstawowych

Zadanie 1
Napisz procedurę PAŁAC :lp, która tworzy rysunek pałacu (jak w podanym przykładzie) o danej liczbie pięter :lp z zakresu od 1 do 10.

 

 

Zadanie 2
Napisz procedurę SZAROTKI, po wywołaniu której powstanie poniższy rysunek. Zewnętrzna część kwiatka jest dwa razy większa od wewnętrznej. Rysunek powinien być możliwie duży.

 

 

 

Powrót na górę strony