Matematyka – Lubię to!

Data ostatniej modyfikacji:
2018-11-4
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
http://www.snm.edu.pl
tel. 33 816 45 42, faks: 33 816 45 42
e-mail: snmbiuro@gmail.com

Partner:
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
tel. 71 798 68 80
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl
http://www.wcdn.wroc.pl

strona konkursu

 Patronat honorowy:

 • Dolnośląski Kurator Oświaty 
 • Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
 • Rektor Akademii Sztuk Pięknych

 

Terminy: 

Uwaga: Konkurs nie jest kontynuowany

 

 • rejestracja szkół online: do 12 XII 2016
 • etap szkolny: od 17 X do 12 XII 2016
 • nadsyłanie prac: do 16 XII 2016
 • ogłoszenie listy finalistów: 16 I 2017
 • ogłoszenie listy laureatów: 13 II 2017
 • wernisaż i wybór laureata nagrody publiczności: 11-13 II 2017
 • wręczenie nagród: 13 II 2017

  

Konkurs jest integralną częścią wydarzenia edukacyjnego jakim jest Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Wernisaż prac i wręczenie nagród ma miejsce podczas konferencji. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, rozbudzanie twórczej inwencji oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

W jury konkursu zasiadają:

 • Agata Hoffmann - dydaktyk matematyki z UWr
 • Jakub Jernajczyk - matematyk i artysta wizualny z ASP  Wrocław
 • Elżbieta Pawlik-Baraniec - Dyrektor Gimnazjum Nr 17 
 • doradcy metodyczni i konsultanci WCDN 
 • członkowie SNM, nauczyciele matematyki

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, matematyczno-plastyczny.  
 • Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie. 
 • Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim. 
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół.  
 • Zadaniem uczestników jest zilustrowanie tematu „Matematyka - Lubię to!” 
 • Każdy uczestnik wykonuje własnoręcznie pracę płaską w dowolnej technice w formacie A4 lub A3, nadaje tytuł swojej pracy i może dodać krótki opis. 
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie szkoły na stronie organizatorów konkursu. 
 • Każda placówka oświatowa może nadesłać tylko jedną pracę ucznia w danej kategorii wiekowej (klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). 
 • Prace nadsyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace uszkodzone nie będą podlegać ocenie. 
 • Do wysyłanych prac należy dołączyć papierową wersję protokołu z etapu szkolnego konkursu i oświadczenie zwycięzców tego etapu o przekazaniu prac na rzecz organizatora. 
 • Prace uczniów nie są zwracane. Stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.  
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych. 
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 
 • Nadesłane prace weryfikuje, ocenia i wyłania laureatów komisja powołana przez organizatorów. 
 • Prace są oceniane pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych. 
 • Etap szkolny przeprowadza szkoła we własnym zakresie. W skład szkolnej komisji konkursowej wchodzi nauczyciel matematyki i plastyki/sztuki. 
 • Zwycięską pracę z naklejoną na odwrocie kartką z danymi osobowymi, oświadczenie rodziców ucznia nominowanego do II etapu wraz protokołem I etapu należy przesłać na adres: Gimnazjum nr 17, ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław z dopiskiem „Matematyka - Lubię to!”  
 • Prace wysłane po terminie lub nie spełniające warunków formalnych regulaminu nie są ocenianie. 
 • Listy finalistów, laureatów i wyróżnionych są zamieszczane na stronie www.snm.edu.pl.  
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 • Laureaci i ich nauczyciele są informowani o sposobie przekazania nagrody. 
 • W każdej kategorii wiekowej są przyznawane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 
 • Laureaci i ich nauczyciele otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 • Wystawa wyróżnionych prac odbędzie się w Gimnazjum nr 17 we Wrocławiu podczas konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Jej uczestnicy przyznają w każdej kategorii nagrodę publiczności.  
 • Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konferencji.  
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży nagrodzonym. Osoby nieobecne otrzymają nagrody przesyłką pocztową.

    

Powrót na górę strony