Szkoła Odkrywców Talentów 2017-2018

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-24
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gim. 9 we Wrocławiu
Fundator: 

projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Instytucja obsługująca: 

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa
e-mail: sekretariat@ore.edu.pl lub ore@ore.edu.pl
http://www.ore.edu.pl

strona domowa projektu

 

Zasięg: 
krajowy
Termin składania wniosków: 

cały rok

 

Skierowane do: 
szkoły
Dokument normujący: 

W związku zakończeniem realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” i przejęciem zadań przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych zmodyfikowany został regulamin przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów” Nowy dokument obowiązuje od 1 maja 2015.

 

Zadanie "Odkrywamy talenty" realizowane jest w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym". Szkołom, które podejmują systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznaje tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Aby ubiegać się o ten tytuł w szkole muszą być prowadzone przez różnych nauczycieli minimum trzy rodzaje zajęć dla uczniów uzdolnionych.

 

Skrót regulaminu: 
 • Aby uzyskać tytuł, dyrektor szkoły musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go w wersji elektronicznej i papierowej do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dopiskiem "Szkoła Odkrywców Talentów".
 • Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.
 • Tytuł może być przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą (od minimum dwóch lat) co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia/dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej.
 • Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży, np. przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.
 • Wymagany jest opis co najmniej trzech rodzajów zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, prowadzonych w szkole przez różnych nauczycieli.
 • W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła dodatkowo otrzymuje tablicę „Szkoła Odkrywców Talentów”.
 • W przypadku odmowy szkoła może ponownie ubiegać się o nadanie tytułu po upływie minimum roku.
 • Szkoła, która otrzymuje tytuł zostaje umieszczona na mapie Szkół Odkrywców Talentów
 • Szkoła, której nadany został tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przygotowuje i przeprowadza systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych oraz projekty związane z obchodami Dnia Talentów w taki sposób, aby promować jeden lub więcej rodzajów działalności uczniów: naukową, artystyczną, społeczną, sportową lub inną.
 • Szkoła Odkrywców Talentów zobowiązana jest do udostępnienia dokumentacji dotyczącej uzdolnień dzieci i młodzieży na życzenie Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo wizyty w szkole w celu weryfikacji podejmowanych przedsięwzięć przyczyniających się do odkrywania, wspierania i promocji uzdolnień dzieci i młodzieży.
 • Szkoła, której nadany został tytuł Szkoła Odkrywców Talentów, zobowiązana jest do przysyłania raz w roku raportu zawierającego opis podejmowanych działań w zakresie wspierania i rozwijania talentów dzieci i młodzieży w danym roku.
 • Szkoła Odkrywców Talentów, która realizuje ciekawe inicjatywy ma możliwość nadsyłania dodatkowych materiałów edukacyjny. Najciekawsze przykłady dobrych praktyk będą publikowane na stronie internetowej 
 • Szkoła Odkrywców Talentów zobowiązuje się do inicjowania i podejmowania działań na rzecz uczniów zdolnych, w partnerstwie z „Miejscami Odkrywania Talentów", innymi podmiotami np. uczelniami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i innymi.
 • Dyrektor Szkoły Odkrywców Talentów powołuje nauczyciela – Lidera Zdolności i określa jego zadania.

 

 

Powrót na górę strony