Minimaksy w geometrii elementarnej

Data ostatniej modyfikacji:
2021-04-15
Autor: 
Stefan Mizia
emerytowany nauczyciel matematyki
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna

Zadania optymalizacyjne, czyli polegające na znajdowanie minimum lub maksimum pewnych zmieniających się wielkości, kojarzą się większości licealistów z użyciem pochodnych. Ale wiele takich zadań można znaleźć także w dziedzinie geometrii elementarnej.  Do ich rozwiązania nie są oczywiście potrzebne metody rachunku różniczkowego. Rozwiążmy kilkanaście takich zadań.

W wielu przypadkach rozwiązanie zadania optymalizacyjnego polega na wskazaniu optymalnego rozwiązania tzn. wskazaniu punktu lub odcinka optymalizującego rozważane zagadnienie (np. na podstawie intuicji), a następnie na wykazaniu, że w każdym innym przypadku rezultat będzie gorszy.

 

Zad. 1. W wypukłym czworokącie znajdź punkt, którego suma odległości od wierzchołków jest najmniejsza.

Rozwiązanie. Szukanym punktem jest punkt przecięcia się przekątnych czworokąta. Oznaczmy go przez O. Weźmy teraz dowolny inny punkt X. Z nierówności trójkąta mamy  |AC| ≤ |AX|+|XC| oraz |BD| ≤ |XB|+|XD|. Dodając te nierówności stronami, otrzymujemy |AO|+|OC|+|BO|+|OD| = |AC|+|BD| ≤ |XA|+|XC|+|XB|+|XD|, c.n.d.

 

Zad. 2. Na okręgu znajdź punkty leżące a) najbliżej i b) najdalej od ustalonego punktu leżącego wewnątrz lub na zewnątrz okręgu.

Rozwiązanie. a) Niech A będzie ustalonym punktem leżącym na zewnątrz okręgu (o promieniu r). Poprowadźmy prostą AO, która przecina okrąg w puktach P i R (niech P leży między O i A). Wówczas P leży najbliżej A, a R - najdalej. Rozważmy bowiem dowolny punkt X leżący na okręgu (różny od P i R). Mamy wówczas |AX|+|XO| > |AO| = |AP|+|PO|, ale |XO|=|PO|= r > 0, stąd |AX|>|AP|, czyli P leży najbliżej A. Z drugiej strony |AX| < |AO|+|OX| = |AO|+|OR| = |AR|, czyli R leży najdalej od A.

 

b) Niech teraz punkt A leży wewnątrz okręgu. Postępujemy jak poprzednio i otrzymamy taki sam wynik. Mamy bowiem |AO|+|AX| > |OX| = |OP| = |OA|+|AP|, czyli |AX|>|AP|. Z drugiej strony |AX| < |OA|+|OX| = |OA|+|OR| = |AR|, czyli |AX|<|AR|.

 

 

Zad. 3. Znajdź a) najkrótszy i b) najdłuższy odcinek, których końce leżą na dwóch zewnętrznie rozłącznych okręgach.

Rozwiązanie. Prowadzimy prostą przez środki okręgów O1 i O2. Niech przecina je w punktach K i L oraz  P i Q, przy czym L i P niech leżą pomiędzy środkami. a) Najkrótszym odcinkiem jest LP. b) Najdłuższym KQ.
a) Rozważmy dowolną prostą, która przecina pierwszy okrąg w punktach X1 i X2, a drugi w punktach Y1 i Y2. Mamy wówczas |O1X2|+|X2Y1|+|Y1O2| > |O1O2| = |O1L|+|LP|+|PO2|, ale |O1X2|=|O1L| i |Y1O2|=|PO2|, stąd |X2Y1|>|LP|, czyli odcinek LP jest najkrótszy możliwy.
b) Mamy też |X1O1|+|O1O2|+|O2Y2| > |X1Y2|. Ale |X1O1|=|KO1| i |O2Y2|= |O2Q|, stąd |KQ|>|X1Y2|, czyli odcinek KQ jest najdłuższy możliwy.

 

 

Zad. 4. Przez wierzchołek C trójkąta ABC poprowadź prostą l nie przecinającą AB, tak by suma odległości pozostałych wierzchołków od prostej l była a) największa, b) najmniejsza.

Rozwiązanie. Poprowadźmy przez wierzchołek C prostą l1. Niech A1 i B1 oznaczają odpowiednio rzuty wierzchołków A i B na tę prostą. Zauważmy, że |AA1|+|BB1| = 2|MK|, gdzie MK jest linią średnią trapezu ABB1A1. Oczywiście |MK| ≤ |MC|. Widać, że odległość MK będzie największa, gdy K pokryje się z C, co oznacza, że szukaną prostą jest prosta prostopadła do środkowej CM.

 

 

Zad. 5. Przez dany punkt wewnątrz kąta poprowadź prostą odcinającą od tego kąta trójkąt o najmniejszym polu.

Rozwiązanie. Szukana prosta przecina ramiona kąta w punktach B i C tak, że M jest środkiem odcinka BC. Rozważmy bowiem inną prostą przechodzącą przez punkt M i przecinającą ramiona kąta w punktach K i L (różnych od B i C). Należy wykazać, że PABC < PALK. Poprowadźmy przez punkt B prostą równoległą do ramienia AC. Punkt przecięcia tej prostej z prostą KL oznaczmy przez P. Zauważmy, że trójkąty KMC i BPM są przystające na mocy cechy kbk. Mamy PABC = PABMK + PKMC < PABMK + PBPM + PBLP = PALK. Jak taką prostą narysować?

 

 

Zad. 6. Wykaż, że suma odległości dowolnego punktu z wnętrza trójkąta od jego boków jest zawarta między długościami najkrótszej i najdłuższej wysokości trójkąta.

Rozwiązanie. Niech d1, d2 i d3 oznaczają odległości punktu M odpowiednio od boków BC, AC i AB. Wówczas ad1+bd2+cd3 = 2PABC. Niech a (bok przeciwległy do A) będzie najkrótszym bokiem tego trójkąta. Wówczas ad1+ad2+ad3 ≤ 2PABC, a stąd d1+d2+d3 ≤ ha. Z kolei niech c (bok przeciwległy do C) będzie bokiem najdłuższym. Wtedy cd1+cd2+cd3 ≥ 2PABC, skąd d1+d2+d3 ≥ hc.          

 

Zad. 7. Spośród trójkątów prostokątnych o stałej wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną wskaż ten o najmniejszym polu.

Rozwiązanie. Oczywiście najmniejsze pole ma trójkąt o najkrótszej przeciwprostokątnej. Ponadto mc ≥ hc, gdzie mc to długość środkowej, a hc długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną. Zatem przeciwprostokątna c = 2mc ≥ 2hc, a stąd najkrótsza przeciwprostokątna jest równa dwóm wysokościom na nią opuszczonym, co ma miejsce tylko w trójkącie równoramiennym. 

 

Zad. 8. Wykaż, że spośród trójkątów o stałej podstawie i kącie do niej przeciwległym, trójkąt równoramienny ma najdłuższą część dwusiecznej tego kąta zawartą wewnątrz trójkąta. A jak jest w przypadku środkowej opuszczonej na podstawę?

Rozwiązanie. Niech w trójkącie ABC zachodzi |AC|=|BC|. Na trójkącie tym opiszmy okrąg i wpiszmy weń trójkąt AFB. Niech dwusieczne CW i FW przecinają AB w punktach odpowiednio D i E. Zachodzi wówczas |CD|+|DW| > |FE|+|EW| (bo średnica jest dłuższa niż cięciwa). Z drugiej strony |DW|< |EW| (bo przyprostokątna jest krótsza od przeciwprostokątnej) i stąd |CD|>|FE|.

 

 

Zad. 9. W odcinek koła wpisz trójkąt o największym obwodzie L.

Rozwiązanie. Szukanym trójkątem jest trójkąt równoramienny ABC. Niech |AC|=|BC| i niech ADB będzie dowolnym trójkątem wpisanym w ten odcinek. Na prostej AC obieramy punkt C1 taki, że |CC1|=|CB|, a na prostej AD obieramy punkt D1 taki, że |DD1|=|DB|. Zauważmy, że trójkaty równoramienne CBC1 i DBD1 są podobne, bo kąty zewnetrzne ACB i ADB są przystające. Oznacza to, że kąty AC1B i AD1B maja równe miary, a tym samym punkty A, B, D1 i C1 leżą na jednym okregu, którego środkiem jest punkt C. Zatem LABC = |AB|+|AC|+|CB| = |AB|+|AC1| > |AB|+|AD1| = |AB|+|AD|+|DD1| = LABD (bo średnica AC1 jest dłuższa od cięciwy AD1). 

 

 

Zad. 10. Dane są dwie styczne do okręgu poprowadzone z jednego punktu i styczna w punkcie X leżącym na krótszym łuku tego okręgu zawartym między poprzednimi punktami styczności. Wykaż, że obwód trójkąta wycietego przez te trzy styczne nie zależy od położenia punktu X.

Rozwiązanie. Niech B i C będą punktami styczności prostych AB i AC z okręgiem. Niech styczna w punkcie X przecina te styczne w punktach odpowiednio K i L. Wówczas obwód trójkąta AKL jest równy |Ak|+|KL|+|AL| = |AK|+|KX|+|XL|+|AL| = |AK|+|KB|+|LC|+|AL| = |AB|+|AC| = 2|AB|, co nie zależy od wyboru punktu X.

 

Zad. 11. Przez dany punkt wewnątrz kąta poprowadź prostą odcinającą od tego kąta trójkąt o najmniejszym obwodzie.

Rozwiązanie. Przez punkt M prowadzimy okrąg styczny do ramion kąta (jak to zrobić?). Szukaną prostą jest styczna do tego okręgu w punkcie M (która przecina ramiona kąta w punktach  A i B).  Rozważmy dowolną  prostą l przechodząca przez M i przecinającą ramiona kąta w punktach P i Q (różnych od A i B). Istnieje styczna do okręgu równoległa do prostej PQ przecinająca ramiona kąta w punktach P1 i Q1. Oczywiste jest, że obwód trójkąta AP1Q1 jest mniejszy od obwodu trójkąta APQ. Na mocy poprzedniego zadania  obwód trójkąta ABC jest najmniejszy.

 

 

Zad. 12. Wykazać, że w wypukłym pięciokącie o wszystkich bokach równych i wszystkich kątach różnych, kąt najmniejszy i największy leżą przy jednym boku.

Rozwiązanie. Niech kąt BAE będzie największym w pięciokącie. Załóżmy nie wprost, czyli niezgodnie z tezą zadania, że np. kąt BCD jest najmniejszy. Przedłużmy boki AB i CD do przecięcia w X. Zauważamy, że |∡BAD| = |∡BAE|–|∡EAD| = |∡BAE|–|∡EDA| > |∡EDC|–|∡EDA| = |∡ADC|. Oznacza to, że w trójkącie AXD mamy |DX| > |AX|. Dalej mamy |CX| = |DX|–|DC| = |DX|–|AB| > |AX|–|AB| = |BX|. Oznacza to, że |∡CBX| = 180°–|∡ABC| > 180°–|∡DCB| = |∡BCX|, skąd |∡ABC| < |∡DCB|. Otrzymaliśmy  sprzeczność z założeniem o kącie BCD. Analogicznie rozumujemy zakładając, że najmniejszym jest kąt EDC. Stąd wynika teza.

 

 

Jeszcze klasyk

Dany jest punkt A leżący wewnątrz kąta ostrego. Znajdź trójkąt ABC o najmniejszym obwodzie, którego wierzchołki B i C leżą na ramionach tego kąta.

Rozwiązanie

Punkt A odbijamy symetrycznie w ramionach kąta, otrzymując obrazy A' i A". Niech odcinek A'A" przecina ramiona kąta w punktach B i C, które są szukanymi wierzchołkami trójkąta. Obwód trójkąta ABC jest równy długości odcinka A'A" (dlaczego?). Jeśli na ramionach kąta wybierzemy punkty B' i C' (co najmniej jeden z nich różny od B lub C), to obwód trójkąta AB'C' jest równy długości łamanej A'B'C'A", a ta jest większa niż długość odcinka A'A".

Luka

A co w przypadku, gdy odcinek A'A" nie przecina ramion kąta? Czy to jest możliwe, gdy kąt jest ostry?

Zadanie

a) Ile wynosi maksymalne pole trójkąta zawartego w kwadracie jednostkowym?
b) Ile wynosi minimalne pole trójkąta zawierającego kwadrat jednostkowy?

Rozwiązanie

a) Maksymalne pole trójkąta wynosi 1/2. Łatwo widać, że jeśli co najmniej jeden z wierzchołków P, Q, R szukanego trójkąta nie leży na brzegu kwadratu, to przesuwając go odpowiednio na brzeg, zwiększymy pole trójkąta. Jeśli natomiast wierzchołki P, Q, R trójkąta leżą na brzegu kwadratu (każdy na innym boku), to przesuwając dwa z nich do wierzchołków kwadratu, zwiększymy pole trójkata. Wówczas przesuwanie trzeciego wierzchołka wzdłuż boku kwadratu nie zmienia już pola trójkąta, a to wynosi 1/2.

b) Minimalne pole trójkata wynosi 2. Łatwo widać, że jeśli co najmniej jeden z boków szukanego trójkąta nie zawiera wierzchołka kwadratu, to odpowiednio przesuwając ten bok, zmniejszymy pole trójkąta. Jeśli natomiast trzy wierzchołki kwadratu leżą na bokach trójkąta, a czwarty nie, to odpowiednio obracajac jeden z boków trójkąta wokół wierzchołka kwadratu tak, aby leżały na tym boku dwa wierzchołki kwadratu, zmniejszymy pole trójkąta. W tej sytuacji wystarczy zastosować obserwacje z zad. 5 z artykułu: aby zminimalizować pole trójkąta, dwa wierzchołki kwadratu muszą połowić boki trójkąta, na których leżą. Oznacza to, że linia środkowa trójkąta ma długość 1, a podstawa i wysokość trójkąta mają długości 2 (dlaczego?), stąd pole trójkata wynosi 2.

Powrót na górę strony