Skrótowce

Data ostatniej modyfikacji:
2013-07-1

W anglosaskich podręcznikach bardzo popularne jest używanie skrótów, które ułatwiają szybkie notowanie terminów, treści zadań i rozumowań. Oto lista skrótów najczęściej spotykanych w poszczególnych działach matematyki, sposób ich odczytania i znaczenie.

Arytmetyka

zaokrąglanie 

 • d.p. = decimal places = miejsca dziesiętne 
 • s.f. = significant figures = cyfry znaczące

 proporcje

 • MEPT = Means-Extremes Products Theorem = iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi środkowych

 

Geometria

przystawanie trójkątów

 • SSS = side-side-side = bok-bok-bok
 • SAS = side-angle-side = bok-kąt-bok
 • ASA = angle-side-angle = kąt-bok-kąt
 • AAS = angle-angle-side = kąt-kąt-bok
 • CPCTC = Corresponding Parts of Congruent Triangles are Congruent

podobieństwo trójkątów

 • AA = angle-angle = kąt-kąt
 • SSS~ = sides proportional = proporcjonalne boki
 • SAS~ = side-angle-side, sides proportional = bok-kąt-bok, boki proporcjonalne
 • CASTC = Corresponding Angles of Similar Triangles are Congruent
 • CSSTP = Corresponding Sides of Similar Triangles are Proportional

dwie proste przecięte trzecią

 • PAI = if lines are Parallel, then Alternate Interior angles are congruent = jeśli proste są równoległe, utworzone naprzemianległe kąty wewnętrzne są przystające
 • PAE =  if lines are Parallel, then Alternate Exterior angles are congruent = jeśli proste są równoległe, utworzone naprzemianległe kąty zewnętrzne są przystające
 • PCA =  if lines are Parallel, then Corresponding Angles are congruent = jeśli proste są równoległe, utworzone kąty odpowiadające są przystające
 • AIP = if Alternate Interior angles are congruent, then lines are Parallel = jeśli utworzone naprzemianległe kąty wewnętrzne są przystające, proste są równoległe
 • AEP = if Alternate Exterior angles are congruent, then lines are Parallel =  jeśli utworzone naprzemianległe kąty zewnętrzne są przystające, proste są równoległe
 • CAP = if Corresponding Angles are congruent, then lines are Parallel =  jeśli utworzone kąty odpowiadające są przystające, proste są równoległe

 

Dydaktyka

 • ILT = Information Learning Technology = technologia informacyjna wykorzystywana w uczeniu się
 • Q&A =Questions and Answers (method) = metoda pytań i odpowiedzi, pogadanka
 • SEN = (student with) Special Educational Needs = uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • G&T = Gifted and Talented (student) = uczeń zdolny
 • ALIS = Adaptive Learning Intelligence Suite = test inteligencji poznawczej
 • ESOL = English for Speakers of Other Languages = angielski dla obcokrajowców
 • PSA = Periodic Student Assesement = okresowa ocena ucznia
 • GCSE = General Certificate of Secondary Education = egzamin na zakończenie gimnazjum w Wielkiej Brytanii (tzw. O-level)
 • IB = International Baccalaureate = Międzynarodowa Matura

   

Powrót na górę strony